CoC-NEWSLETTER VOL.025 นักศึกษา CoC กวาดรางวัลจากเวทีการแข่งขัน NSC 2018

ทัพนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต กวาดรางวัลจากเวทีการแข่งขัน พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 (NSC 2018) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 (NSC 2018) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซึ่งในการแข่งขันจะมีทั้งหมด 3 รอบ คือ รอบคัดเลือก รอบภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศ  โดยนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 28 โครงการ รอบภาคใต้ จำนวน 22 โครงการ  และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 11 โครงการ ซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในงาน “มหกรรม ประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival 2018)...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.024 นักศึกษาดีเด่น ของ ม.อ.ภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง นักศึกษาดีเด่น ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติให้ นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง นักศึกษาสังกัด วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นนักศึกษาดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับโล่เกียรติยศในวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาตัวอย่าง ของมหาวิทยาลัยนั้น จะมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 มีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น มีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ท้องถิ่น หรือ ชุมชน เป็นที่ยอมรับต่อสังคม แสดงถึงคุณธรรมจริยธรรมดีงามและสร้างสรรค์ โดยมีความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.023 รางวัลงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษา ได้รับเกียรติบัตรในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 PRIDE of PSU 2018 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 PRIDE of PSU 2018 ขึ้น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตรในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ดังนี้ ประเภทรางวัล:  นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 ชื่อรางวัลที่ได้รับ: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์: โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพการรองรับผู้ใช้โปรโตคอลเฮชทีทีพี...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.022 ศูนย์ AMTEC ต้อนรับ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน

ศูนย์ AMTEC เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดบ้านต้นรับ น้อง ๆ นักศึกษา และอาจารย์ จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการ Multimedia Lab , Sound Studio , Virtual Studio  

Continue reading

CoC Art and Cultural Day 2018

CoC Art and Cultural Day 2018 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง (เช่น ผ้าซิ่น ผ้าไทย ผ้าปาเต๊ะ ผ้าโสร่ง ผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นไทย หรือชุดประจำชาติ) และเข้าร่วมงานวันศิลปวัฒนธรรม โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วันพุธ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทำของที่ระลึกด้วยผ้าบาติก  โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยากร: ผศ.โสภณ ศุภวิริยากร เวลา: 13.30 – 16.30 น. สถานที่: ห้อง 5101A สมัครวันนี้ – 27 มีนาคม 2561 ที่: goo.gl/u8sESA รายละเอียด...

Continue reading

ขอเชิญร่วมประกวดการแต่งกาย หัวข้อ “ปาเต๊ะ เก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมประกวดการแต่งกาย หัวข้อ “ปาเต๊ะ เก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน” สมัครได้ที่:  https://goo.gl/mxBsbw หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา  13.00 – 16.30 น. ณ เวทีใต้อาคาร 3 (auditorium) ชิงเงินรางวัล ชนะเลิศ:  3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 :  2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 :  1,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 500...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.021 โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ ณ ป่าชายเลนชุมชุนบ้านอ่าวกุ้ง

โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชุนบ้านอ่าวกุ้ง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ ณ ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้ง อ.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์หรือแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ ป่าชายเลนมีคุณประโยชน์ต่อระบบนิเวศและต่อชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันป่าชายเลนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเช่นกัน ทั้งถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนที่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและจากภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ได้มีส่วนช่วยในการดูแลและป้องกันปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่าชายเลน แต่ยังขาดความร่วมมือจากหน่วยงายภายนอกที่ยังไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบต่าง ๆ ที่ตามมาจากการเสื่อมโทรมของป่าชายเลน ดังนั้นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 จึงมีโครงการที่จะฟื้นฟูป่าชายเลนและมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้ป่าชายเลนในบริเวณนั้นกลับมาสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนทุกขั้นตอน ตั้งแต่สอบถามความเป็นอยู่ และปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณการปลูกป่าชายเลน จนกระทั้งมาถึงการเก็บฝักของต้นแสม เพาะฝัก ติดตามผลการเพาะฝักเป็นระยะเวลา 4 เดือน และปลูกต้นกล้าลงดิน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดทำ ซึ่งมี อาจารย์อัมรินทร์...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.020 โครงการวิศวะอาสา พัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่

โครงการวิศวะอาสา พัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 กิจกรรมอาสา เป็นเวทีที่ช่วยสร้างและกลั่นกรองบุคคล ให้มีหัวใจอาสา รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ชั้นปีที่ 4 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสา จึงได้มีการจัดทำโครงการ “วิศวะอาสา พัฒนาโรงเรียน” ขึ้น เมื่อช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าไปช่วยกันพัฒนาประกอบด้วย การบำรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ปรับภูมิทัศน์บริเวณเสาธงและหน้าพระพุทธรูป ทาสีอาคาร สร้างขอบกั้นสนามเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายลงในท่อน้ำ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในห้องน้ำและทาสีห้องน้ำ และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทำให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในทักษะฝีมือของตนเองและมองเห็นคุณค่าของตนเองต่อสังคม รู้จักการทำงานร่วมกันและทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าติวเข้ม TOEIC (ฟรี) 20 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าติวเข้ม TOEIC (ฟรี) จำนวน 20 ชั่วโมง วันที่ 17-18 และ 24-25 มีนาคม 2561 เวลา 10:00-12:00 น. และ 13:00-16:00 น. ณ ห้อง 6309 ดูรายชื่อได้ที่ : https://goo.gl/hHSoea ให้ทุกคนที่มีรายชื่อมาชำระเงินมัดจำ 200 บาท ที่ ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ ห้อง 1405 อาคาร 1 ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ดังนี้ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา  13:30-16:30 น. วันพุธ...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.008 Presentation and Outstanding Speaking Techniques

Presentation and Outstanding Speaking Techniques เมื่อวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมและปฏิบัติการในหัวข้อ “Presentation and Outstanding Speaking Techniques” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เทคนิคการทำเอกสารนำเสนอที่ดีและถูกต้อง และเทคนิคการนำเสนอ โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ และนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอและพูดต่อหน้าสาธารณชน On January 27th and 28th...

Continue reading