CoC-NEWSLETTER VOL.020 โครงการวิศวะอาสา พัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่

โครงการวิศวะอาสา พัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

กิจกรรมอาสา เป็นเวทีที่ช่วยสร้างและกลั่นกรองบุคคล ให้มีหัวใจอาสา รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ชั้นปีที่ 4 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสา จึงได้มีการจัดทำโครงการ “วิศวะอาสา พัฒนาโรงเรียน” ขึ้น เมื่อช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าไปช่วยกันพัฒนาประกอบด้วย การบำรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ปรับภูมิทัศน์บริเวณเสาธงและหน้าพระพุทธรูป ทาสีอาคาร สร้างขอบกั้นสนามเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายลงในท่อน้ำ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในห้องน้ำและทาสีห้องน้ำ และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทำให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในทักษะฝีมือของตนเองและมองเห็นคุณค่าของตนเองต่อสังคม รู้จักการทำงานร่วมกันและทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย