CoC-NEWSLETTER VOL.004 นักศึกษาสอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ของ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต ที่สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ได้ดำเนินการจัดสอบและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที  ครั้งที่ 2/2560 รอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งในการสอบวัดความรู้ระดับที่ 1 Information Technology Passport Examination (IP) นั้น มีผู้เข้าสอบในประเทศไทย จำนวน 814 คน สอบผ่านจำนวน 273 คน (คิดเป็นจำนวนผู้สอบผ่านร้อยละ 33.53) และในจำนวนผู้ที่สอบผ่านดังกล่าว มีนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกฤช หนูเกตุ  นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และนายธันวา ดาวกระจ่าง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสอบวัดความรู้ระดับที่ 2...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.003 รางวัล Outstanding Paper Award จากประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ และ นักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล  Outstanding Paper Award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ ที่ ประเทศญี่ปุ่น วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานเรื่อง “Pattern Extraction of Polite Response to Customer Feedback” ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support System (KICSS2017)  ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.002 นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม NCIT & InCIT 2017

    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และคณาจารย์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCIT 2017 และ นานาชาติ InCIT 2017 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญาโท และคณาจารย์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 9th National Conference on Information Technolgoy (NCIT) และ ระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Information Technology (InCIT) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.001 “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ปี 59

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 5730213026 ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร รางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2559 จากรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับประเทศไทย NCIT2017 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2017 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น...

Continue reading