College of Computing, PSU Phuket co-organized the First International Symposium on Artificial Intelligence for ASEAN Development (ASEAN-AI 2018)

College of Computing, PSU Phuket co-organized the First International Symposium on Artificial Intelligence for ASEAN Development (ASEAN-AI 2018) College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket co-hosted the First International Symposium on Artificial Intelligence for ASEAN Development (ASEAN-AI 2018) with Artificial Intelligence Association of Thailand (AIAT), IEEE Computational Intelligence Society...

Continue reading

สมัครด่วน “ค่ายภาษาอังกฤษ ม.อ.ภูเก็ต ปี 2561 PSU Phuket English Camp 2018”

Hello !!! ค่ายภาษา มาแล้วจ้า สมัครด่วน จำนวนจำกัด “ค่ายภาษาอังกฤษ ม.อ.ภูเก็ต ปี 2561 PSU Phuket English Camp 2018” วันที่: 6-8 เมษายน 2561 สถานที่: ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ จำนวน: 10 คน หมดเขต 25 มีนาคม 2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 26 มีนาคม 2561 หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จ่ายมัดจำ 200 บาท และรับเงินมัดจำคืนหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ   >>สมัครโครงการ<<

Continue reading

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   รู้ทันชีวิต Digital 4.0 ด้วยหัวข้อการบรรยาย –  เรียนรู้โอกาสทางการตลาด และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี – การเข้าถึง และการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ (Free WiFi) อย่างปลอดภัย – เข้าใจและรู้เท่าทันภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต โดยทีมวิทยากร ชั้นนำของประเทศ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.thaifreewifi2018.com  

Continue reading

ประกาศผลการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

ประกาศผลการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์       รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 พร้อมเกียรติบัตร นางสาวพรพา สกุลซิ้ม         รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 พร้อมเกียรติบัตร นายพิฑูรย์ หิรัณย์กนกกุล                 รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 2,000 พร้อมเกียรติบัตร นางสาวมัชฌิมา เพียรเจริญ   ** ผู้ได้รับรางวัล ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทรศัพท์ 076 276 471...

Continue reading

สนับสนุนค่าสอบ TOEIC 1,000 บาท สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต สนับสนุนค่าสอบ TOEIC 1,000 บาท สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์   ที่สอบระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2561   ผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุน 1. นักศึกษา 3 อันดับแรก ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด แยกตามชั้นปี 2. นักศึกษา 3 อันดับแรก ที่มีช่วงพัฒนาการของคะแนนที่มากที่สุด โดยเปรียบเทียบระหว่างการสอบที่เกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2561 กับ การสอบครั้งใดก็ได้ แยกตามชั้นปี   *** การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด สามารถยื่นผลสอบตัวจริง+สำเนา และสำเนาบัตรนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2561 ที่ คุณวรนุช ญาณศักดิ์ (พี่นุ้ย) ห้อง 6615 อาคาร 6...

Continue reading

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงาน Infographic

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต . ✏️ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงาน Infographic โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตเข้าประกวด . ? #ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท ? #รางวัลขวัญใจมหาชน 1,000 บาท . ⏰ #เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ https://goo.gl/QGr9kT . ? อ่านรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ : ที่ https://goo.gl/6ebzTK

Continue reading

สมัครและเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!! CP All – Leadership Development Program

สมัครและเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!! CP All – Leadership Development Program คุณสมบัติ – นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 ที่อยากมีบุคลิกความเป็นผู้นำ และอยากพัฒนาตนเอง การสมัคร – ส่งใบสมัครภายใน 23 มีนาคม 2561 วันจัดโครงการ – รุ่นที่ 49 : วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี – รุ่นที่ 50 : วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2561 ณ The...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.019 2018 Sakura Exchange Science Program

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย SOJO ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จำนวน 6 คน พร้อมด้วย ดร.กิตย์ศิริ ข่อเจี้ยง ได้เข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย SOJO ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ Lego  Workshop with WeDo 2.0 โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์พร้อมเงินรางวัล 5000 เยน และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการนำเสนอพร้อมเงินรางวัล 5000...

Continue reading