– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2561
– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 3/2560 - ดูปฏิทินการศึกษา ภาค 3-2560  (เปิดเทอมวันที่ 4 มิ.ย.61)
– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 2/2560
– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2560
– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 3/2559

ผู้ช่วยสอน TA

ประกาศ TA ภาค 2-2560
ประกาศ เรื่องการจัดสรรทุนช่วยสอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เริ่มใช้ภาค 2-2561

- ใบสมัครผู้ช่วยสอน

- ใบรายงานผล TA

- CoC-01 ตย.หนังสือขอข้อมูลวิชา project
- CoC-02 ตย.การขอหนังสือดูงาน+ขอข้อมูลในวิชาทั่วไป
- แบบฟอร์มขอถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W

- ขั้นตอนการถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
-แบบฟอร์มขอทะเบียนลงวิชาเพิ่มเติม
- ใบลาเรียน_CoC( ไทย , English )

– ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
– การรับโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะ พ.ศ. 2553
– การรับโอนย้ายคณะ พ.ศ. 2557
– ประกาศแนวปฏิบัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเกินระเบียบ
– การปฏิบัติตัวก่อนเข้าห้องสอบ
– แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I 
– แนวปฏิบัติการขอเลื่อนสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
– ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

- ทุนรางวัลสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง

แบบคำขอทุนรางวัลสร้างชื่อเสียง

- 61 ข้อกำหนดการแต่งการของนักศึกษา CoC
- ไฟล์การนำเสนอกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
- ประกาศCoC เรื่องเกณฑ์การเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนศ.ป.ตรี
- แบบฟอร์มโครงงานนักศึกษา CoC