CoC-NEWSLETTER VOL.023 รางวัลงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษา ได้รับเกียรติบัตรในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
PRIDE of PSU 2018

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 PRIDE of PSU 2018 ขึ้น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตรในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ดังนี้

ประเภทรางวัล:  นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560
ชื่อรางวัลที่ได้รับ: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์: โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพการรองรับผู้ใช้โปรโตคอลเฮชทีทีพี
ผู้รับรางวัล: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์    อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
นายทศพล นวลช่วย  นักศึกษา
นายกิตติ อ่อนทอง นักศึกษา
นายพิสิฏฐ์ ทันศรี  นักศึกษา

ประเภทรางวัล:  นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2560
ชื่อรางวัลที่ได้รับ: Best paper award
ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์: ระบบจอดรถโดยใช้เทคโนโลยี LoRa สำหรับเมืองอัจฉริยะภูเก็ต
ผู้รับรางวัล:  ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์  นักวิจัยหลัก
นายกุลวรรธน์ เชาวนวาที  นักวิจัยร่วม

ประเภทรางวัล:  นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2560
ชื่อรางวัลที่ได้รับ: Best Paper Award และรางวัล The Outstanding Paper Award
ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์:     Squirrel: A Code Snippet Repository
ผู้รับรางวัล:  ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์   อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
นายศักดิ์ณรงค์ พรหมวงค์       นักศึกษา
นางสาวนภาวรรณ จินดามณี   นักศึกษา
นางสาวขวัญฤดี กลีบแก้ว       นักศึกษา

ประเภทรางวัล:  นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2560
ชื่อรางวัลที่ได้รับ: Best Paper Award
ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์: กฏการแปลงโมเดิรน์ฟอร์แทรนสำหรับยูเอ็มแอลซีเควนซ์ไดอะแกรม
ผู้รับรางวัล: ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
นายอนวัช เล่ห์ทองคำ  นักศึกษา

ประเภทรางวัล:  นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2560
ชื่อรางวัลที่ได้รับ: The Outstanding Paper Award
ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์: การสกัดรูปแบบการตอบสนองที่สุภาพต่อผลป้อนกลับของลูกค้า
ผู้รับรางวัล:  ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
นางสาวทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว  นักศึกษา

ประเภทรางวัล:  รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2560
ชื่อรางวัลที่ได้รับ:   นักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
ผู้รับรางวัล:  ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์