CoC-NEWSLETTER VOL.021 โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ ณ ป่าชายเลนชุมชุนบ้านอ่าวกุ้ง

โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับ
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชุนบ้านอ่าวกุ้ง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ ณ ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้ง อ.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์หรือแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ ป่าชายเลนมีคุณประโยชน์ต่อระบบนิเวศและต่อชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันป่าชายเลนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเช่นกัน ทั้งถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนที่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและจากภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ

ในปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ได้มีส่วนช่วยในการดูแลและป้องกันปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่าชายเลน แต่ยังขาดความร่วมมือจากหน่วยงายภายนอกที่ยังไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบต่าง ๆ ที่ตามมาจากการเสื่อมโทรมของป่าชายเลน ดังนั้นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 จึงมีโครงการที่จะฟื้นฟูป่าชายเลนและมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้ป่าชายเลนในบริเวณนั้นกลับมาสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนทุกขั้นตอน ตั้งแต่สอบถามความเป็นอยู่ และปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณการปลูกป่าชายเลน จนกระทั้งมาถึงการเก็บฝักของต้นแสม เพาะฝัก ติดตามผลการเพาะฝักเป็นระยะเวลา 4 เดือน และปลูกต้นกล้าลงดิน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดทำ ซึ่งมี อาจารย์อัมรินทร์ ดีมะการ อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร และอาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ไปปลูกต้นกล้าด้วยกันที่ป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้ง อ.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาทั่วไปและชุมชน โดยมีบังดาด หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้ง ให้การต้อนรับ และให้ความรู้ การสนับสนุน ช่วยเหลือน้อง ๆ นักศึกษาด้วยดีตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งก่อนกลับทางคณะจัดทำโครงการได้มอบเงินสับสนุนจำนวน 2,000 บาท โดย อาจารย์อัมรินทร์ ดีมะ เพื่อต่อยอดพัฒนากลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้งต่อไป