ระบบสารสนเทศออนไลน์

– ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)

– ระบบ สหกิจศึกษา (COOP Application System)

– ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS2

– ระบบ E-Mail มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– ระบบไปรษณีย์ Online

– ระบบห้องสมุด (OPAC)

– ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(PSU Teacher Evaluation System) (คือ ระบบประเมินการสอนอาจารย์)

– ระบบประเมินการเรียนการสอน เวอร์ชั่น 2 (Evaluation System) (คือ ระบบประเมินรายวิชา+ประเมินตนเอง)

ลิ้งค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– งานทะเบียนกลาง

– งานรับนักศึกษา

– กองกิจการนักศึกษา

– โปรแกรมTell Me More

– Volume Licensing Service Center (รวม Software License PSU)

– ระบบ PSU Passport

– ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5Gb/วัน

ระบบแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ CoC


STUDENT NEWS