เอกสาร

ประเภทเอกสาร

*** เลือกประเภทเอกสาร   
เอกสาร ประเภท
[I] = Intra เอกสารภายใน
[P] = Public เอกสารเผยแพร่
tag update

เดินทางไปปฎิบัติงาน

รายงานการเดินทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ( Word PDF )

หลักฐานการจ่ายเงินเดินทางไปปฎิบัติงาน

ใบสำคัญรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบลูกหนี้เงินยืม

เเบบฟอร์มยิมเงินรายได้

เเบบฟอร์มยืมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ระเบียบทางการเงินและการบัญชี [P] เดินทาง,รายงาน,ใบสำคัญรับเงิน,ยืมเงิน 2020-02-04 13:24:37

ระเบียบและประกาศต่างๆ  (งานการเงินและบัญชี) วิทยาเขตภูเก็ต

ระเบียบทางการเงินและการบัญชี [P] 2019-01-09 10:09:39

ขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุโครงงานนักศึกษา

แบบฟอร์มขอซื้อวัสดุโครงงาน( PDF  ,  Word)

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] โครงงาน,โปรเจค 2019-08-07 19:06:42

แบบคำขอทุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

เอกสารทุนการศึกษา [P] 2018-09-07 15:51:23

ประกาศทุนการศึกษา 1-61 (ทุนขาดแคลน)

เอกสารทุนการศึกษา [P] 2018-09-07 16:11:11

ประกาศ ข้อปฏิบัติในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน [P] 2018-09-07 16:11:43

ประกาศ ข้อปฏิบัติในการออกฝึกงาน

งานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน [P] 2018-09-07 16:11:54

- ประกาศเกณฑ์ฝึกงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -พ.ศ.2560

งานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน [P] 2018-09-07 16:12:13

– ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2018-09-07 16:14:20

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2018-09-07 16:15:10

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2018-09-07 16:15:24

การรับโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะ พ.ศ. 2553

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2019-03-01 16:39:00

– ประกาศแนวปฏิบัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเกินระเบียบ

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2019-03-01 16:56:10

การปฏิบัติตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2019-03-01 16:50:26

 

– แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2019-03-01 16:54:35

– ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2018-09-07 16:17:19

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

- ทุนรางวัลสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง

แบบคำขอทุนรางวัลสร้างชื่อเสียง

เอกสารทุนการศึกษา [P] 2018-10-22 11:03:25

- 61 ข้อกำหนดการแต่งการของนักศึกษา CoC

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2018-09-07 16:17:53

- ไฟล์การนำเสนอกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2018-09-07 16:18:05

- ประกาศCoC เรื่องเกณฑ์การเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนศ.ป.ตรี

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2018-09-07 16:18:20

– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2561

ด้านการเรียนการสอน [P] 2018-09-07 16:19:37

– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 3/2560 

- ดูปฏิทินการศึกษา ภาค 3-2560  (เปิดเทอมวันที่ 4 มิ.ย.61)

ด้านการเรียนการสอน [P] 2018-09-08 14:42:49

– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 2/2560

ด้านการเรียนการสอน [P] 2018-09-07 16:20:03

– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2560

ด้านการเรียนการสอน [P] 2018-09-07 16:20:11

– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 3/2559

ด้านการเรียนการสอน [P] 2018-09-07 16:20:20

ผู้ช่วยสอน TA

ประกาศ TA ภาค 2-2560

ประกาศ เรื่องการจัดสรรทุนช่วยสอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เริ่มใช้ภาค 2-2561

- ใบสมัครผู้ช่วยสอน Eng ( PDFWord )

- รายงานผล TA ( PDFWord )

 

ด้านการเรียนการสอน [P] TA,ผู้ช่วยสอน 2018-12-24 15:19:46

CoC-01-ตย.หนังสือขอข้อมูลวิชา-project-

ด้านการเรียนการสอน [P] 2019-10-16 13:22:04

CoC-02-ตย.การขอหนังสือดูงานขอข้อมูลในวิชาทั่วไป

ด้านการเรียนการสอน [P] 2019-10-16 13:22:39

แบบฟอร์มขอถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์-W_v2.0_18-10-61

- ขั้นตอนการถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W

ด้านการเรียนการสอน [P] 2018-10-18 17:00:08

- ใบลาเรียน_CoC( ไทย , English )

ด้านการเรียนการสอน [P] 2018-09-07 16:21:40

การออกใบกำกับภาษี

ระเบียบทางการเงินและการบัญชี [P] เลขภาษี,ใบกำกับ 2019-01-09 10:09:28

CoC แผนการเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2-2561

ฝ่ายวิชาการ [P] 2018-12-25 16:31:23

- ตารางสอนนักศึกษา CoC ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ฝ่ายวิชาการ [P] 2019-01-09 10:05:01
ขอแจ้งประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
 
1. เรื่อง  การย้ายคณะของนักศึกษา พ.ศ. 2562    เอกสาร ประกาศ CoC เรื่องการย้ายคณะ )
 
2. เรื่อง  การย้ายสาขาวิชาภายในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562  (สำหรับนศ. ก่อนรหัส 62 )   เอกสาร ( ประกาศ CoC การย้ายสาขาของนศ. ก่อนรหัส 62 )
 
3. เรื่อง การย้ายสาขาวิชาภายในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562  (สำหรับนศ.รหัส 62 เป็นต้นไป) ( ประกาศ CoC การย้ายสาขาของนศ. รหัส 62 )
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการ [P] 2019-05-23 10:11:57

การขอใช้ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา (PDF, WORD)

ห้องปฏิบัติการ / IT [P] ห้องประชุม,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2019-06-24 14:32:07

การขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับนักศึกษา (PDF, WORD)

ห้องปฏิบัติการ / IT [P] อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 2019-04-11 11:06:02

การขอใช้ห้อง Project / ห้องสโมสรนักศึกษา (PDF, WORD)

ห้องปฏิบัติการ / IT [P] ห้อง Project,ห้องสโมสรนักศึกษา 2019-06-24 14:35:12

รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

ด้านการเรียนการสอน [P] 2019-07-23 15:43:26

CoC Student Orientation, Academic Year 2019

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] Orientation,ปฐมนิเทศ 2019-09-11 15:58:44

แบบลงชื่อนักศึกษาช่วยงานเพื่อขอบันทึกชั่วโมงกิจกรรม

ด้านการเรียนการสอน [P] 2019-11-13 13:23:06

CoC แผนการเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2-2562 

ฝ่ายวิชาการ [P] 2019-12-16 13:31:23

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลของนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ [P] 2020-01-23 15:25:16

คำสั่งCoC เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2020-02-21 11:23:19

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2563

ฝ่ายวิชาการ [P] 2020-06-01 13:33:17

63 ระเบียบ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ [P] 2020-06-02 14:19:44

รายวิชาเปิดสอน ภาค 1/2563 

ฝ่ายวิชาการ [P] 2020-07-24 17:25:23

– การสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา กรณีฉุกเฉิน

– ขั้นตอนการสนับสนุนการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีฉุกเฉิน

– แบบคำขอทุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (WordPDF)

เอกสารทุนการศึกษา [P] 2020-07-29 10:19:39

การส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2020-07-29 10:18:35

- แบบฟอร์มขอทะเบียนลงวิชาเพิ่มเติม CoC PDF  Word

 

ฝ่ายวิชาการ [P] 2020-08-04 13:29:42

- คำร้องทั่วไป CoC PDF Word 

ฝ่ายวิชาการ [P] 2020-08-04 13:29:51

รายวิชาชีพเลือกของสาขา ICT

ฝ่ายวิชาการ [P] 2020-08-10 17:17:49