*** เลือกประเภทเอกสาร   
เอกสาร ประเภท
[I] = Intra เอกสารภายใน
[P] = Public เอกสารเผยแพร่
tag update
ข้อกำหนดการแต่งการของนักศึกษา CoC ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2022-07-01 17:19:23
  
ประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ งานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน [P] 2022-07-01 17:21:06
  
ประกาศCoC เรื่องเกณฑ์การเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนศ.ป.ตรี ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2022-07-01 17:27:11
  
ประกาศเกณฑ์ฝึกงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -พ.ศ.2560 งานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน [P] 2022-07-01 17:34:45
  
ใบลาเรียน(ไทย)_CoC ด้านการเรียนการสอน [P] 2022-07-01 17:46:07
  
ใบลาเรียน(ENG)_CoC ด้านการเรียนการสอน [P] 2022-07-01 17:47:44
  
การปฏิบัติตัวก่อนเข้าห้องสอบ ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2022-07-01 17:56:02
  
ประกาศ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ เอกสารทุนการศึกษา [P] 2022-07-01 18:05:39
  
ประกาศทุนรางวัลสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง เอกสารทุนการศึกษา [P] 2022-07-01 18:06:25
  
แบบคำขอทุนรางวัลสร้างชื่อเสียง เอกสารทุนการศึกษา [P] 2022-07-01 18:07:06
  
- ระเบียบวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการย้ายสาขาวิชาภายในวิทยาลัยของนักศึกษา พ.ศ.2564 (ใช้กับนศ. รหัส 63 เป็นต้นไป) ฝ่ายวิชาการ [P] 2022-07-03 20:32:00
  
แบบคำขอทุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เอกสารทุนการศึกษา [P] 2022-07-03 20:45:40
  
ขั้นตอนการถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2022-07-03 20:49:00
  
ประกาศทุนบัณฑิตศึกษา-2561 เอกสารทุนการศึกษา [P] 2022-07-03 21:11:59
  
ระเบียบ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ [P] 2022-07-03 21:18:15
  
[ประกาศ CoC] แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาหรือบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คำสั่ง/ประกาศต่างๆ [P] 2022-07-03 21:21:56
  
แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อ ระเบียบพัสดุ/จัดซื้อ [P] 001, จัดซื้อ, แบบTOR, 001-1, 001-3, ราคากลาง 2022-07-06 09:26:14
  
CoC-01-ตย.หนังสือขอข้อมูลวิชา-project ด้านการเรียนการสอน [P] 2022-07-07 16:48:28
  
CoC-02-ตย.การขอหนังสือดูงานขอข้อมูลในวิชาทั่วไป ด้านการเรียนการสอน [P] 2022-07-07 17:07:59
  
การขอใช้ห้อง / ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ห้องปฏิบัติการ / IT [P] ห้องประชุม, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, จองห้อง 2022-07-07 17:10:39
  
การขอใช้ห้อง Project / ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องปฏิบัติการ / IT [P] ห้อง Project, ห้องสโมสรนักศึกษา 2022-07-07 17:12:07
  
การขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับนักศึกษา ห้องปฏิบัติการ / IT [P] อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 2022-07-07 17:13:27
  
การสนับสนุนนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลต่างๆ เอกสารทุนการศึกษา [P] 2022-07-07 17:14:27
  
การส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เอกสารทุนการศึกษา [P] ทุน 2022-07-07 17:18:23
  
การย้ายคณะ / การย้ายสาขา ฝ่ายวิชาการ [P] 2022-07-07 17:20:36
  
ขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุโครงงานนักศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] โครงงาน, โปรเจค 2022-07-11 16:53:45
  
ข้อมูลการขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เอกสารทุนการศึกษา [P] ทุน, กยศ, กรอ 2022-07-11 16:59:31
  
คำร้องทั่วไป (General Request Form) และ คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม (Request to add subject registered in semester) ฝ่ายวิชาการ [P] คำร้อง, แบบฟอร์ม, ลงทะเบียน, เพิ่มเติม 2022-07-11 17:16:06
  
แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะ หรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] เพศสภาพ, การแต่งกาย 2022-07-12 14:40:37
  
ทุนทำงานแลกเปลี่ยนชั่วโมง 60 บาท (Form for Exchange working Scholarship 60 bath) เอกสารทุนการศึกษา [P] 2022-10-09 08:53:11
  
แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] แก้I, ติด I 2022-07-12 15:40:34
  
ข้อบังคับ/ระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] 2022-07-12 15:46:45
  
แบบฟอร์มขอถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W ด้านการเรียนการสอน [P] 2022-07-12 15:49:51
  
ผู้ช่วยสอน TA ด้านการเรียนการสอน [P] TA, ผู้ช่วยสอน 2022-07-12 15:55:24
  
แบบลงชื่อนักศึกษาช่วยงานเพื่อขอบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ด้านการเรียนการสอน [P] 2022-07-12 15:57:08
  
การย้ายคณะของนักศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] ย้ายคณะ 2022-07-12 16:53:09
  
การย้ายสาขาวิชาภายในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 (สำหรับนศ. ก่อนรหัส 62 ) ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] ย้ายสาขา 2022-07-12 16:53:40
  
การย้ายสาขาวิชาภายในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 (สำหรับนศ.รหัส 62 เป็นต้นไป) ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา [P] ย้ายสาขา 2022-07-12 16:54:16
  
การสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา กรณีฉุกเฉิน เอกสารทุนการศึกษา [P] 2022-07-18 16:36:13
  
College of Computing Announcement Exit Criteria and Regulations of English Language Proficiency Requirements for Graduation of Students in the International Program, from Academic Year 2019 ฝ่ายวิชาการ [P] tmm, English test 2022-08-10 09:40:32
  
มอ 010.1/65-1529 ขออนุมัติในหลักการเรื่อง การจัดสวัสดิการบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คำสั่ง/ประกาศต่างๆ [P] การจัดสวัสดิการบุคลากร 2022-09-02 15:21:51
  
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 / 2565 และแบบฟอร์ม คำสั่ง/ประกาศต่างๆ [P] สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 2022-09-23 09:47:44
  
ทุนสนับสนุนนักศึกษาเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ หรือการประกวดแข่งขันทางวิชาการ หรือการกวดผลงานนวัตกรรมในประเทศ และต่างประเทศ เอกสารทุนการศึกษา [P] 2022-09-27 13:01:00
  
PSU Wifi Manual ห้องปฏิบัติการ / IT [P] คู่มือ PSU WIFI, wifi 2022-10-17 10:46:04
  
การยื่นสอบวิทยานิพนธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องมหาบัณฑิต [P] วิทยานิพนธ์, บัณฑิตศึกษา 2022-11-24 09:19:26
  
แบบฟอร์มข้อมูลการเดินทางผู้ทรงภายนอก เอกสารที่เกี่ยวข้องมหาบัณฑิต [P] บัณฑิตศึกษา, ข้อมูลการเดินทางผู้ทรงภายนอก 2022-11-23 15:12:33
  
แบบฟอร์มรับหน้าอนุมัติ เอกสารที่เกี่ยวข้องมหาบัณฑิต [P] บัณฑิตศึกษา 2022-11-23 15:14:10