ลำดับ ชื่อบันทึก ชื่อหน่วยงาน
1 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท บัสเอ็กซ์ (ประเทศไทย)
2 Memorandum of Understanding SOJO University
3 Memorandum of Understanding ONE Software Company Limited
4 Agreement of Cooperation University North
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ต
9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ
12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนกะทู้วิทยา