การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ด้วย Thunkable

เรื่อง/Topics : การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ด้วย Thunkable วิทยากร/Lecturer : ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต วันที่/Date : 8-9 สิงหาคม 2561 Page Views: 141

Continue reading

การเขียนโปรแกรมและการสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น

เรื่อง/Topics : การเขียนโปรแกรมและการสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น วิทยากร/Lecturer : ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์, ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ และ ดร.กุลวรรธน์ เชาวนวาที  หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันที่/Date : จัด ณ วันที่ 28-29 กันยายน 2561  Page Views: 61

Continue reading