CoC NEWS ISSUE 176 CoC จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อจัดทำหลักสูตร Non-degree program

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อหาความต้องการสำหรับการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree program) สำหรับ upskill และ reskill เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทีมผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม “สนทนากลุ่มเพื่อหาความต้องการสำหรับจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree program) สำหรับ upskill และ reskill” ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนสถานประกอบการด้านตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และด้านการพัฒนาโปรแกรม (Full Stack Web Developer) จำนวน 5 ท่านเข้าร่วมวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเรื่องการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree program) สำหรับ reskill และ upskill ที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งทางตัวแทนผู้ประกอบการแต่ละท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 175 CoC ร่วมกับ สมาคม ECTI จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุดประกายสู่ความสำเร็จ: เพิ่มศักยภาพอาจารย์ CoC เพื่อการสร้างผลงานทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สมาคม ECTI (สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุดประกายสู่ความสำเร็จ: เพิ่มศักยภาพอาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างผลงานทางวิชาการ” ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ณ ห้อง 6602 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายภาพรวมในการจัดทำผลงานทางวิชาการ สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จง สถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้คำปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการ ในการนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจุดประกายให้คณาจารย์คิดสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและผลิตผลงานหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ในการขอตำแหน่งวิชาการ Page Views: 45

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 174 CoC จัดโครงการ ”ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการโรงเรียนในเครือ MOU ครั้งที่ 2”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยฯ จัดโครงการ”ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และโรงเรียนในเครือ MOU ครั้งที่ 2” โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 6 โรงเรียนเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และโรงเรียนกะทู้วิทยา โดยมีท่านคณบดี รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมร่วมทั้งหมด รวมทั้งการสานต่อโครงการมากมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางโรงเรียนและวิทยาลัยฯ การจัดโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทางผู้บริหารแต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการเสนอแนะต่างๆซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชนเป็นสำคัญ Page Views: 67

Continue reading

กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment

  กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment   กิจกรรมอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและแข่งขันเกมจำลองธุรกิจ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และการวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.25   ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน เก็บค่าลงทะเบียนอบรม (อาหารกลางวันและอาหารว่าง) คนละ 300 บาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม   ช่องทางการสมัคร: https://bit.ly/3hKidh3 ประกาศรายชื่อ: https://bit.ly/2ZSWH3v หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 ตุลาคม 2563...

Continue reading

กิจกรรม CoC E-sport Challenge

  กิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต CoC E-Sport Challenge   กิจกรรมแข่งขันอี-สปอร์ต ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ และการแข่งขันแบบทีม หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทีมละ 5 คน จำนวน 8 ทีม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.25 หากคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น จะไม่สามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมได้   ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน สามารถส่งผู้สมัครได้ทีมละ 5 คน ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน เก็บค่าลงทะเบียนอบรม (อาหารกลางวันและอาหารว่าง) คนละ 150 บาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด...

Continue reading

กิจกรรม CoC Startup Pitch 2020

  กิจกรรม CoC Startup Pitch 2020 ในปัจจุบันการนำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบการ Pitch กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาแนวคิด ทักษะการนำเสนองาน ทักษะการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับโมเดลทางธุรกิจ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในอนาคต ที่สนับสนุนวิถีความปกติใหม่ (New Normal) ดังนั้นวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จึงจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอการนำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบการ Pitch แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปได้ฟังแนวคิดการนำเทคโนโลยีและการวางแผนธุรกิจสร้างเป็นสตาร์ทอัพ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ โครงการได้มีการเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสตาร์ทอัพจากภายนอกมาเป็นผู้ตัดสินและให้ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพอีกด้วย   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ทีมละ 3 คน ไม่เกิน 10 ทีม ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน สามารถส่งผู้สมัครได้ทีมละ 3 คนโดยแต่ละคนจะต้องมีตำแหน่งเฉพาะในทีม เช่น CEO, CTO, Marketting Manager แต่ละทีมนำเสนอไอเดียธุรกิจโดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 8 นาทีโดยมีเวลาการนำเสนอไม่เกิน 5 นาทีและมีช่วงตอบคำถามจากกรรมการ 3 นาที  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   Page Views: 244

Continue reading

CoC Open House

  กิจกรรม เปิดบ้าน CoC CoC Open House   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เปิดบ้านต้อนรับน้อง​ ๆ​ นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม​ทำความรู้จักกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และหลักสูตร​ต่าง​ ๆ​ ที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯ ซึ่งในกิจกรรม CoC Open House จะมีฐานกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมสนุกทั้งหมด 5 กิจกรรมได้แก่ บูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยมีพี่ ๆ นักศึกษาให้คำแนะนำเรื่องการเรียนสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ ด้านคอมพิวเตอร์  (อาคาร 1A ชั้น 1 หน้าป้ายวิทยาลัยฯ)   บอร์ดเกมเชิงธุรกิจ เพื่อฝึกทักษะ การคิดและการแก้ปัญหา โดยใช้บอร์ดเกม (อาคาร 1A ชั้น 1 ห้อง 1103A) Moonsoon Sim  เกมที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจหลักการสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ สร้างเสริมการทำงานประสานกันในแบบ Team Work...

Continue reading

Computing Youth Challenge#3 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 3

กิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนทางการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 Computing Youth Challenge#3 (CYC#3)   จัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้ ณ ห้อง 6314 ชั้น 3 อาคาร 6 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ภูเก็ต   ช่องทางการสมัคร : https://bit.ly/2ZDr8uv ประกาศรายชื่อทาง : https://bit.ly/33vekqX หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เท่านั้น!!!!!     กิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนทางการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 Computing Youth Challenge#3 (CYC#3)   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยให้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนที่มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 7,000 บาท ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้...

Continue reading

CoC Senior Project Showcase 2020

  กิจกรรมการแสดงผลงานโครงงานนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ CoC Senior Project Showcase 2020 เป็นกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษารายวิชาโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ได้รับชมผลงาน ได้รับฟังแนวคิดการนำซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน รวมถึงระบบฮาร์ดแวร์ไอโอที สำหรับประยุกต์เพื่อใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่พัฒนาขึ้นทางด้านการวิจัย ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น   ขอเชิญร่วมชมและโหวตโครงงานนักศึกษาที่ชื่นชอบตลอดช่วงการจัดกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 13.15 น. – 16.00 น. Download [107.70 KB] Page Views: 240

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 173 Congratulations to students from the CoC who received the awards of excellent academic performance and activities for academic year 2019

20th August 2020 during Teacher’s Appreciation activity at Prince of Songkla University, Phuket Campus, the College of Computing awarded our students from several majors for their excellent academic performance and activities in the academic year 2019. The list of students are as follows 1.The best of academic performance of the...

Continue reading