CoC NEWS ISSUE 131 นศ CoC เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Cross Country ในโครงการ Asia Open Data Challenge 2019

นางสาวชลลดา แฉล้มวงค์ และนายธีรธาดา และสุวรรณ นักศึกษาสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (DIA by DGA) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และได้เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรในงานปฐมนิเทศโครงการประกวดฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีนักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 365 ทีม มีผู้ผ่านเข้ารอบ DIA Picthing ประเภทผู้ประกอบการ 10 ทีม ประเภทนักศึกษา 10 ทีม ซึ่งทั้ง 20 ทีมนี้ ได้เป็นตัวแทน ร่วมกับผู้ผ่านการคัดเลือก Asia Open Data Challenge อีก 20 ทีม รวมเป็น 40 ทีม เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 130 นักศึกษาและบุคลากร CoC เข้ารับรางวัลในโครงการ “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เนื่องในวันมหิดล

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญทักษิณานุ  คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562ทั้งนี้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 7 ประเภท จำนวน 12 รางวัล ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมที่จัดทำโดยคณะ/หน่วยงาน/บุคคล ทั้งอาจารย์และบุคลากร 1.รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล    (Kids Click Com: KCC) ที่ปรึกษาโครงการ : ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อาจารย์เลอลักษณ์...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 129 CoC จัดอบรมวิชาการ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมวิชาการ แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ การออกแบบแผงวงจร โดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที การสร้างสรรค์ภาพถ่าย โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ และ การออกแบบสื่อ โดยคุณณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์ นักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ณ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Page Views: 224

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 128 AMTEC ได้รับเชิญบรรยาย “ทำ Portfolio พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่าน นักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรมสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา และคุณณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทำ Portfolio พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน Page Views: 399

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 127 อาจารย์และนักวิชาการจาก CoC ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “ทำ Portfolio พร้อมลุย TCAS 63”

เมื่อวันที่ 10-11 และ 16-17 กันยายน 2562 ที่ผ่าน ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา และคุณณัฐวัฒน์      นิธิคุณานนต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จากศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทำ Portfolio  พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 ห้อง นักเรียนจำนวนกว่า 80 คน  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อใช้ยื่นสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2563 (TCAS63) Page Views: 270

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 126 นักวิชาการ CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ท่องเที่ยวสากล

เมื่อวันที่ 9 และ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่าน นักวิชาการจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา คุณภควัต ทองบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณศศิธร หนูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน” ในโครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนสู่สากล โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ณ โรงแรมเอราวัณ โคกกลอย จังหวัดพังงา โดยมีนักเรียนนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว พาณิชยกรรมและการบริการฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 คน และกลุ่มตัวแทนชุมชนสถานประกอบการในจังหวัดพังงาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว การอบรม “การใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน” ในครั้งนี้ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการใช้ Social Media อย่างง่าย เพื่อให้แต่ละชุมชนหรือสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ ในการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 125 ภูเก็ตวิทยาลัยร่วมมือกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการค่ายวิชาการ

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมมือกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการค่ายวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 449 คน แบ่งออกเป็น 9 กิจกรรม ได้แก่ 1. Internet of Things with Blockly( ArViZ) และการสร้างเกมด้วย Construct2 2. การออกแบบและจัดทำ Info Graphic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3. MIT App Inventor for Android Application 4. Fun in Business 5. Creative Thinking 6. Kids Click Com 7. Web Programming...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 124 CoC ร่วมกับ KULAP, Lianudom และ Power Keen Wealth จัดอบรม Blockchain Ethereum Smart Contract และ Libra

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิททยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ KULAP, Lianudom และ Power Keen Wealth จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Blockchain Ethereum Smart Contract และ Libra ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่สนใจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนัฐพล นิมากุล  วิทยากร พร้อมด้วยคุณภูวนัย ธรรมเวช และคุณ นภดล บุญเพ็ชร์ ผู้ช่วยวิทยากร จาก KULAP มาบรรยายและให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ Page Views: 686

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 123 CoC เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2561 แบบ Site Visit หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก  ดร. สุธิรา พลันสังเกตุ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานการประเมินฯ และ  ผศ.ดร. สิรยา  สิทธิสาร อาจารย์ จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นกรรมการในการประเมินฯ ในครั้งนี้ Page Views: 619

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 122 นศ CoC ได้รับรางวัลที่มีผลการเรียนดี และสร้างชื่อเสียง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลที่มีผลการเรียนดีและสร้างชื่อเสียง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรางวัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการเรียนดี แบ่งเป็น 3 รางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลผลการเรียนดีเยี่ยมประจำสาขาวิชา GPA ตั้งแต่ 3.50 ที่สูงที่สุดในชั้นปี 3 ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – นางสาวอักษราภัค สารธิมา GPA 3.90 สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ – นางสาวกมลวรรณ ไปล่โสภณ GPA 3.86 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ – นายจิรวัฒน์ แป้นแก้ว GPA 3.66 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – นายณัฐวัฒน์ สงสม GPA 3.82   รางวัลเรียนดีเด่น GPA ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1....

Continue reading