CoC NEWS ISSUE 108 CoC คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ STSP Health and Wellness Pitching

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน Pitching STSP Health and Wellness Pitching ภายในงาน SPARK STSP Innovation Fair 2019 “นวัตกรรมนำสุข” (Health and Wellness) ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 CentralFestival Hatyai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีม 1.ทีม Smart Point สมาชิกในทีม นางสาวสิริลักษณ์ รักสวัสดิ์ นายสรวิชญ์ ทองปรุง นายกันติทัต หวานชื่น นางสาวเบญจมาศ แก้วศิริ นางสาวจันทภา บิลหีม อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จิรวัฒน์...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 107 CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Introduction to Blockchain and Smart Contract”

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ จากทีมวิจัยบล็อก (Block Research Team) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็น วิทยากรการบรรยาย ในเรื่อง Introduction to Blockchain and Smart Contract ในงานของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) คลัสเตอร์ดิจิทัล กำหนดจัดการประชุมนักวิจัย ครั้งที่ 2/2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากหลายแห่ง ทั้งอาจารย์ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่าย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ Page Views: 144

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 106 ทีมนักวิจัย ม.อ.ภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 สู่รอบ Incubation โครงการ U.REKA รุ่นที่ 2

ทีมวิจัยบล็อกเชน  โดย ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์, ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์, ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ และ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Technology and Environment) และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ได้นำเสนอแผนการวิจัย DeSDev กับโครงการ U.REKA รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการคัดเลือกทีมนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep Tech) ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ DeSDev ได้นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้พัฒนาตลาดเครดิตพลังงานไฟฟ้าที่มีการซื้อขายระหว่างบุคคลได้อย่างเสรีและกระจายตัว ช่วยให้ผู้ใช้พลังงานทุกระดับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อีกทั้งยังโปร่งใสและช่วยลดปัญหาการเก็งกำไรเกินควรนำเสนอแผนการวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้จะได้รับเงินทุนให้เปล่าสนับสนุนการวิจัยจำนวน 200,000 บาท และได้เข้าร่วมหลักสูตร Incubation เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อบ่มเพาะไอเดียจากบุคลากรมืออาชีพทางด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดแนวคิดโครงการวิจัยที่นำเสนอให้พัฒนาต่อเนื่องเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง Page Views: 120

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 105 CoC ร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยในงาน NCCIT2019 ครั้งที่ 15

นักศึกษาระดับปริญาโท อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (NCCIT2019)  ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ 1.ชื่องานวิจัย  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบเกมเลเวลซึ่งส่งผลต่อความสนุกของผู้เล่น กรณีศึกษาเกมที่เล่นไม่มีวันจบ นักวิจัย นายภูมิวิทย์ สุดาจันทร์, ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร 2.ชื่องานวิจัย เปรียบเทียบความพึงพอใจการเลือกซื้อสินค้าผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเจนเนอเรชัน X และ เจนเนอเรชัน Y ระหว่างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ นักวิจิย อ.เลอลักษณ์ บุญล้ำ, นางสาวอาภากร...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 104 CoC จัดอบรมความรู้ด้าน IoT ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายนนี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อบรมความรู้ด้าน IoT ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนกะทู้วิทยา  โดย การอบรมครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้พร้อมทั้งการลงมือปฎิบัติจากโปรแกรม ArViZ ที่ทางทีมวิจัยของ วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาขึ้น โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนชุมชนเข้มแข็ง ที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อก่อให้เกิดทักษะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน Page Views: 126

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 103 CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการ“Workshop IoT โดยใช้บอร์ดสมองกล KidBright”

ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ IoT (Internet of Things) โดยใช้บอร์ดสมองกล KidBright” ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีวิทยากรคือ ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ และ อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยี IoT โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเซนเซอร์ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้บอร์ดสมองกล KidBright ที่สามารถทำงานตามบล็อกชุดคำสั่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยตนเองในอนาคต Page Views: 133

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 102 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปี 2562 “CoC Workshop: Strategy & Tactics Revision and Academic/Support Professionals”  ณ  โรงแรมพราวด์ภูเก็ตโดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ อีกทั้งการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ทางวิชาการและงานสนับสนุน เพื่อแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารและการจัดการศึกษานานาชาติในอนาคต นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการแบบ Lean ( Lean Service Management) โดย วิทยากร คุณสิริพงศ์ จึงถาวรรณ LEAN Master จากบริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด และการอบรม Active Learning สำหรับอาจารย์ โดย วิทยากร ดร.สุพจน์...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 101 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหาร โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาจาร์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยฯ เดินทางมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี และมีความตั้งใจเข้าศึกษาต่อกับทางวิทยาลัยฯ โดยในปีการศึกษา 2562  มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาดังต่อไปนี้ ทุนประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม นางสาววรนันท์ ชอบงาม สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล นักเรียนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ นางสาวอาทิตยา แซ่หลอ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล นักเรียนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ นายรณกร สันหยี สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล...

Continue reading

The International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 2019

The International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) is the premier forum for the presentation of researchers, practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, research, experience, trends and concerns in the field of Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering, and Information Technology. ICSEC 2019, will be...

Continue reading