CoC NEWS ISSUE 083 นักศึกษา CoCเป็นตัวแทนวิทยาเขต ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ ในระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นตัวแทนของวิทยาเขตภูเก็ต ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยเข้าร่วมแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ – ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  Mr.Borey Sok นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หัวข้อโครงงาน SVG Drop Shadow (Vecta.io) ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบริษัท Radica Software Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มณีเนตร พวงมณี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ – ประเภทนวัตกรรม นางสาวมนสิชา วงศ์วิวัฒน์ และนายวทัญญู เพ็ชรพญา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หัวข้อโครงงานหัวข้อ Management System with Information Technology for Tourism Business ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบริษัท สดชื่น...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 082 นักศึกษา CoC ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขัน NSC2019

โครงการของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) โดยมีการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวนข้อเสนอโครงการทั้งสิ้น 1,760 โครงการ จากทั่วประเทศ (ทั้งระดับนักเรียน และ นิสิต นักศึกษา) โดยในระดับนิสิตนักศึกษา มีผลงานจากทั่วประเทศจำนวน 95 ผลงาน ที่ได้รับเลือกให้ไปประกวดต่อในระดับประเทศ และเป็นโครงการของนักศึกษาวิทยาลัยฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยผลการแข่งขันครั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 1 โครงการ ดังนี้ 1. เกมวิ่งไปคิดไป (ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ: โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้) นักศึกษา : นายซัรวรรค์ ปูเตะ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วศิมน...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 081 CoC และ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ ได้ลงนามร่วมกันใน MOU

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทีมผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ นำทีมโดย ผู้อำนวยการมนตรี พรผล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ และเดินเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่าง ๆ เพื่อจัดทำการเรียนการสอนร่วมกัน การลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและค่ายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ในภายภาคหน้า Page Views: 304

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 080 นักศึกษา CoC คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย นายณัฐกร ตั้นเส้ง นายพงศกร ทวีสมาน นายฟัทฮาน อาลี นายบูรฮาน โต๊ะโยะ และ นางสาวพิชญนันท์ พร้อมมูล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ประเภทประชาชน ชื่อผลงาน “Love at first bike” โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก จากท่านสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต Page Views: 249

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 079 CoC มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2/2561 จำนวน 15 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 5 ทุน และทุนการศึกษาละ 1,000 บาท จำนวน 3 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเหมือนนักศึกษารายอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งนักศึกษาทั้ง 8 คน ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 078 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กินขนม ชมปาเต๊ะ”

  วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กินขนม ชมปาเต๊ะ” ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาคม วังเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกการพิเศษ ร่วมกล่าวเปิดโครงการ ในการออกร้านขนมพื้นบ้าน อาหารภูเก็ตและอาหารใต้ การโหวตอาหารโดนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำ อาหารท้องถิ่น พร้อมกับกิจกรรมการเดินแบบแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะโดยแขกกิตติมศักดิ์ สาธิตการนุ่งผ้าประปาเต๊ะอย่างง่าย อีกทั้งมีการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะในหัวข้อ “ปาเต๊ะเก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน” เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะด้วยแบบทันสมัยปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการประกวด มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลอีกด้วยโดยการประกวดประเภทสร้างสรรค์ • รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท นายสถบดี แก้วหนู (ผู้ออกแบบ) และนางสาวเบ็ญจวรรณ เทพบุตร (นางแบบ) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 077 ทีมนักศึกษา CoC คว้ารางวัล ในการประกวดไอเดียธุรกิจ PSU Startup Idea Challenge 2/2019

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมคว้ารางวัลจากการประกวดไอเดียธุรกิจในโครงการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่ของนักศึกษา ม.อ. PSU Startup Idea Challenge 2/2019 จัดโดยสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดย นางสาวศศิธร ศุภรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และนายคุณากร สาลิทร นักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว นำทีม IHR (Intelligent Human Recruitment) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 146 คน โดยการ Pitching หรือนำเสนอแนวความคิดต่อนักลงทุน ซึ่งไอเดียธุรกิจของทีม IHR เป็น Application ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในการจัดหางานให้กับบุคคลที่ตกงาน...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 076 CoC เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Digital University Forum ครั้งที่ 11

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในโอกาสนี้ คุณเมธินี เทพมณี ท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง HRD : e–Learning & e-Exam ตามแผนยุทธศาสตร์ และ การปฏิรูปประเทศ อีกด้วย ทั้งนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงค์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้แก่ ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป Page...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 075 อาจารย์ CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Youth Volunteer Leadership for Nature and Environment Conservation of Phuket Province) ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยในโอกาสนี้ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์” เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการดำรงชีวิต โดยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียอย่างมีสติและใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด Page Views: 218

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 074 CoC มอบกระเช้าความสุข สวัสดีปีใหม่ 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ใน จ.ภูเก็ต

วันที่ 14 มกราคม 2562 นี้ ทางผู้บริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปเพื่อมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สภาการศึกษา จ.ภูเก็ต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีภูเก็ต ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่แต่ละหน่วยงานมีความสัมพันธ์อันดี มีการส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตที่มั่นคง โดยจุดประสงค์หลักคือการพัฒนา”นักเรียน”ให้เป็นคนดี พร้อมก้าวทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข Page Views: 201

Continue reading