CoC NEWS ISSUE 117 CoC จัดโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL: Work Integrated Learning)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL: Work Integrated Learning)” ให้แก่อาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ณ ห้องสัมมนา 6602 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจที่ได้จากการอบรมมาจัดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ และเป็นผู้นำในการก่อตั้งการจัดการศึกษา WiL ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ พร้อมด้วย อาจารย์สุนทร บุญแก้ว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการศึกษา WiL ทางด้านอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการดังกล่าว อีกด้วย Page Views: 160

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 116 CoC และ ร.ร.กะทู้วิทยา ได้ลงนามร่วมกันใน MOU

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหาร มีความร่วมมือกับโรงเรียนกะทู้วิทยา นำทีมโดย ผู้อำนวยการปัญญา หัตถิ พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ลงนามร่วมกันใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมพอเพียง โรงเรียนกะทู้วิทยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดภูเก็ต คุณวันชัย พงษา และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยาและโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คุณณชัย เขมนิพัทธ์ เข้าร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และ สร้างเครือข่ายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียน และครูอาจารย์ ซึ่งจะได้ก่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการทำกิจกรรมและโครงการทางด้านคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ Page Views: 168

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 115 CoC ร่วมกับคณะผู้บริหารจากสมาคมโรงแรมป่าตอง หารือแนวทางความร่วมมือเชิงวิชาการและวิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ ดร.ศุภชัย แจ้งใจ คณะวิเทศศึกษา ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากสมาคมโรงแรมป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นำโดย คุณนฤดี พงษ์นริศร อุปนายกฝ่ายบริหาร, คุณสิทธิชัย ธนากรเจริญ อุปนายกฝ่ายการตลาด และ คุณณรงค์ชัย อุทานัง กรรมการบริหาร ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเชิงวิชาการและวิจัย ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมทักษะภาษาจีนให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล รวมถึงแผนการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับทักษะภาษาต่างประเทศ Page Views: 166

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 114 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ Smart Camp 2019

ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในโครงการ Smart Camp 2019 นำทีมโดย ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา, นักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (AMTEC) และนักศึกษาช่วยสอน จำนวน 10 คน ณ โรงแรมบริษา เขาหลัก จังหวัดพังงา โครงการ Smart Camp 2019 ครั้งนี้ เป็นโครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในการสร้าง Stop Motion บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง International Program จำนวน 89 คน ซึ่งเป็นการอบรมภาคภาษาอังกฤษ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานด้านสื่อสร้างสรรค์ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และขั้นตอนการผลิตสื่อ โดยการจัดโครงการครั้งนี้นักเรียนได้มีการฝึกปฎิบัติจริงและร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 113 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รับการประเมิน EdPEx

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.กาญจนา เหล่าเส็น ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx) ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กรัญฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นายแพทย์บุญประสิทธ์ กฤตย์ประชา...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 112 CoC จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 “CoC Sport Day 2019” เพื่อบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการทำงาน เสริมสร้างความสุขและความสามัคคี ให้กับทีมบุคลากร ได้แบ่งทีมออกเป็น 4 สีด้วยกันโดยการจับฉลาก และนำทีมแต่ละสีโดยผู้บริหาร ได้แก่ ประธานสีเขียว โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประธานสีชมพู โดย ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานสีเหลืองโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยบัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ และ ประธานสีแดง โดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันปิงปอง การแข่งขันแบดมินตัน และการแข่งขันแชร์บอล Page...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 111 CoC ร่วมกับ KMUTT Mikrotik Academy จัดโครงการ MCTNA Training

ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. 2562 – 4 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา KMUTT Mikrotik Academy มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรม MCTNA Training โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิชญ์ ตันติชูเกียรติกุล, Mikrotik Certified Trainer จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากร พร้อมมีการจัดสอบ MCTNA Certification หลังจบโครงการอีกด้วย Page Views: 219

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 110 นศ. CoC จัดกิจกรรม “พี่ CoC คืนถิ่นสอนน้อง” ณ บ้านย่านยาว จ.พังงา

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่ CoC คืนถิ่นสองน้อง” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา โดยมีน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ภายในกิจกรรม น้อง ๆ นักเรียน จะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนทักษะการคิด กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ กิจกรรมฐานต่าง ๆ เช่น ฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์เชิงทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รวมถึงการแนะแนวเส้นทางการประกอบอาชีพ ซึ่งช่วยให้น้อง ๆ นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สนใจอีกด้วย Page Views: 485

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 109 CoC และ AMTEC ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จำนวน 43 คน โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะดูงานอย่างอบอุ่น โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ๆ น้อง ๆ ได้เรียนรู้การทำสื่อกราฟฟิคโดยใช้เครืองมืออย่างง่าย สอนโดยคุณณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย โดยให้น้อง ๆ ฝึกทำหน้าปก Portfolio คนละ 1 ผลงาน อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ อาทิ ห้อง Virtual Studio , Multimedia Lab Hardware Lab นอกจากนี้ ยังได้ชมการแสดงและให้ความรู้ด้านหุ่นยนต์เดินตามเส้น...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 108 CoC คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ STSP Health and Wellness Pitching

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน Pitching STSP Health and Wellness Pitching ภายในงาน SPARK STSP Innovation Fair 2019 “นวัตกรรมนำสุข” (Health and Wellness) ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 CentralFestival Hatyai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีม 1.ทีม Smart Point สมาชิกในทีม นางสาวสิริลักษณ์ รักสวัสดิ์ นายสรวิชญ์ ทองปรุง นายกันติทัต หวานชื่น นางสาวเบญจมาศ แก้วศิริ นางสาวจันทภา บิลหีม อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จิรวัฒน์...

Continue reading