CoC NEWS ISSUE 094 CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “การพัฒนาอุปกรณ์และบริการ IoT ด้วย NETPIE และ Kid bright”

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต  อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาอุปกรณ์และบริการ Internet of Things (IoT) ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE และบอร์ด Kid bright” ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ (DEPA ภูเก็ต) โดยได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) Page Views: 112

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 093 CoC จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (Say Goodbye to Student’s Life #2)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #2) ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางในอนาคตหลังจากเรียนจบไปแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาภายในงานมีการพูดคุยหัวข้อ – บัตรนักศึกษากับเวลาที่เหลืออยู่ โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา – เรียนจบแล้วทำอะไร? โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา – เรียนต่อที่ไหน สาขาอะไรดี โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ – ทำงานอะไรดี โดย คุณฐิรดล ดอกยี่สุ่น ผู้จัดการบริษัท เอท จี เอท จำกัด –...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 092 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพี่อาสาช่วยผู้ป่วยยากไร้

เมื่อ 24 เมษายน 2562 คณะอาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดยผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ  พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา จัดโครงการพี่อาสาช่วยผู้ป่วยยากไร้ ณ โรงพยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ในรูปแบบการมอบสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในขณะที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยสิ่งของต่าง ๆ ได้รับเงินสนับสนุนจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และเปิดรับบริจาคจากนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โครงการนี้เป็นโอกาสให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือผู้ที่มีความลำบาก ฝึกให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ และสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม   Page Views: 98

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 091 นักศึกษา CoC เข้าร่วมโครงการ PSU Design Workshop in Tokyo 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ PSU Design Workshop in Tokyo 2018 ณ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17- 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 9 คนได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ PSU Design Workshop in Tokyo 2018 ณ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17- 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 9 คนได้แก่ นายณัฐกร ตั้นเส้ง  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 090 CoC จัดโชว์ผลงานในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ครั้งที่ 2

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โชว์ผลงานเด่นของนักศึกษาที่คว้ารางวัลระดับประเทศ ผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “เกมวิ่งไปคิดไป” ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) หมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (ระดับนิสิต นักศึกษา) โดยคว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลงานที่น่าสนใจและได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย “ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ” ที่ได้รับรางวัลชมชย ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และผลงาน “เกมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเล่นตามบทบาทและระบบสำหรับจัดการข้อสอบปรนัย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 งานคุณค่าสงขลานครินทร์ (PRIDE OF PSU) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 โดยผลงานดังกล่าวได้จัดแสดงแก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 (The 2nd PSU Network on Phuket Campus) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 089 Sakura Exchange Science Program 2019

                                                                              นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน ไปแลกเปลี่ยนใน โครงการ Sakura Science Program ณ SOJO University, Japan ระหว่างวันที่...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 088 นักศึกษา CoC ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 Mr.Borey Sok นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561  ในหัวข้อโครงงาน SVG Drop Shadow (Vecta.io) ซึ่งปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบริษัท Radica Software Sdn Bhd ประเทศมาเลเซียโดยมี อาจารย์มณีเนตร พวงมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา Page Views: 160

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 087 CoC จัดอบรมหัวข้อเรื่อง “Introduction to Cryptocurrency Investment and How to Avoid Scams”

ในวันที่ 20 เมษายน 2562 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจาก ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์ และ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล ในการเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อเรื่อง “Introduction to Cryptocurrency Investment and How to Avoid Scams” ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 1202 A โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชน รวมทั้งพื้นฐานความรู้ก่อนการเทรดและการวิเคราะห์เทคนิค เบื้องต้น Page Views: 141

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 086 นักศึกษา CoC คว้ารางวัลในการแข่งขัน ยิงปืนชนะเลิศระดับนานาชาติ “Chiangmai IPSC Handgun Championship Level3”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มอบทุนรางวัลสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่ นายพิชย บำเพ็ญอยู่ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  ที่คว้ารางวัลในการแข่งขัน ยิงปืนระดับนานาชาติ  “Chiangmai IPSC Handgun International Championship (Level III) 2019”  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย  กมลภิงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มอบทุนและให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งรายการที่นายพิชย บำเพ็ญอยู่ สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันมาได้ 2 รายการดังนี้ รางวัลที่ได้รับ: ชนะเลิศอันดับ1 Shoot-off Production ระดับนานาชาติ ชื่อกิจกรรม: Chiangmai IPSC Handgun International Championship (Level III) 2019 สถานที่: เชียงใหม่ หน่วยงานที่ดำเนินงาน: สมาคมยิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย รางวัลที่ได้รับ: รองชนะเลิศอันดับ1 Production Class Master (M) ระดับนานาชาติ ชื่อกิจกรรม:...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 085 CoC จัด โครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต

15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการโครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ขึ้น นำโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา และรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเอง ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จะได้นำความรู้และความสามารถที่มีอยู่ไปพัฒนาสังคม Page Views: 184

Continue reading