CoC-NEWSLETTER VOL.013 E-Biz via Social Media Board Game

E-Biz via Social Media Board Game โดยสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต บอร์ดเกมทางธุรกิจจะเป็นการจำลองสถานะการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เงื่อนไขหลายตัวเป็นตัวกำหนดเสมือนการบริหารองค์กรธุรกิจจริง นักศึกษาจะต้องสามารถอ่านและทำการวิเคราะห์ข้อมูล และสถานการณ์ต่าง ๆ ในธุรกิจจำลอง เพื่อวางแผนกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการให้ดำเนินธุรกิจให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความรู้รอบด้าน รู้จักแก้ปัญหา รู้จักการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารทุกฝ่ายขององค์กรจากการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ทางสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงได้จัดโครงการ E-Biz via Social Media Board Game โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรมินทร์ เยาว์ยืนยง เป็นวิทยากร Page Views:...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.012 ค่ายภาษาและเทคโนโลยี Smart Camp for M.3

ทีมอาจารย์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดค่ายภาษาและเทคโนโลยี Smart Camp for M.3  เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ดร.อดิศักดิ์ อินทนา พร้อมด้วยทีมงาน ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์ จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการ Smart Camp for M.3 (Effective Presentation) ณ โรงแรมรีเซนต้าสวนหลวง จังหวัดภูเก็ต จัดโดยโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีนักเรียนนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการทำค่ายในครั้งนี้ ซึ่งค่ายนี้ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) เทคนิคการนำเสนอที่ดีและน่าดึงดูดใจ และ (2)...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.011 Sakura Science Program ณ SOJO University, Japan

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program ณ SOJO University, Kumamoto, Japan โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง SOJO University, Japan – วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จาก มหาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาจะต้องเดินทางไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีจำนวน 6 คน ได้แก่ 1.นางสาวอาภากร บุนนาค นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4 2.นายประกาศิต อินทรสมบัติ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 3.นายพงศกร ชำนาญกิจ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 4.นางสาวทรรศนีย์ หัตถิยา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.010 บรรยายพิเศษ แนะนำทุนการศึกษา และสถาบันการศึกษาในฝรั่งเศส

กิจกรรมบรรยายพิเศษ แนะนำทุนการศึกษา และสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส National Polytechnic Institute of Toulouse       เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 6315 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  กำหนกจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ แนะนำทุนการศึกษา และสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส National Polytechnic Institute of Toulouse โดยมี ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดกิจกรรม การบรรยายพิเศษ ใน 2 หัวข้อ มีดังนี้ 1. Research in Image Processing and Multimedia โดย ...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.009 ต้อนรับผู้บริหาร จาก University of Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์ AMTEC ต้อนรับ Prof. Dr. Duran Nikolic อธิการบดี และคณะผู้บริหาร จาก University of Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เปิดศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation & Multimedia Technology Center : AMTEC) ต้อนรับ Prof. Dr. Duran Nikolic อธิการบดี และคณะผู้บริหาร จาก University of Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย โดยมี รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมผู้บริหารให้การต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการ...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.008 Presentation and Outstanding Speaking Techniques

Presentation and Outstanding Speaking Techniques เมื่อวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมและปฏิบัติการในหัวข้อ “Presentation and Outstanding Speaking Techniques” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เทคนิคการทำเอกสารนำเสนอที่ดีและถูกต้อง และเทคนิคการนำเสนอ โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ และนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอและพูดต่อหน้าสาธารณชน On January 27th and 28th...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.007 สอบสัมภาษณ์โควตา 14 จ. COE

สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รอบ TCAS 1/2) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์กำหนด สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลในเรื่องหลักสูตร จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง และผลงานของพี่ ๆ นักศึกษาที่ไปคว้ารางวัลมาจากเวทีต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ และนานา ๆ ชาติ พร้อมนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้ข้อมูลในเรื่องของหอพักนักศึกษา และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.006 เปิดศูนย์ AMTEC ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kanazawa University

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์ AMTEC ต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อวางแผนการทำความร่วมมือทางด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation & Multimedia Technology Center : AMTEC) ต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันต้อนรับ พร้อมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการ Multimedia Lab , Sound Studio , Virtual Studio เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความพร้อมด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นข้อมูลช่วยสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.005 แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเอเชีย 2017

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต  ที่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเอเชีย 2017 ACM–ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติระดับอุดมศึกษา (ACM-ICPC: ACM International Collegiate Programming Contest) ในระดับเอเชีย (Asia Nakhon Pathom Regional Contest) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีม: Keywords 3.1 Mr.Pkaypreak Ung Mr.Borey...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.004 นักศึกษาสอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ของ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต ที่สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ได้ดำเนินการจัดสอบและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที  ครั้งที่ 2/2560 รอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งในการสอบวัดความรู้ระดับที่ 1 Information Technology Passport Examination (IP) นั้น มีผู้เข้าสอบในประเทศไทย จำนวน 814 คน สอบผ่านจำนวน 273 คน (คิดเป็นจำนวนผู้สอบผ่านร้อยละ 33.53) และในจำนวนผู้ที่สอบผ่านดังกล่าว มีนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกฤช หนูเกตุ  นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และนายธันวา ดาวกระจ่าง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสอบวัดความรู้ระดับที่ 2...

Continue reading