CoC NEWS ISSUE 036 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีและโท CoC ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีและโท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2018   นักศึกษาปริญญาตรีและโท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 14th National Conference on Computing and Information Technolgoy (NCCIT) ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ 1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชื่อผลงาน: เครื่องมือค้นหาร่องรอยของโค้ดที่ไม่ดีบน GitHub ผู้วิจัย: อซีส นันทอมรพงศ์, ธนวัฒน์ แซ่อ๋าง, ปัญญาปราชญ์ ตุลารักษ์ และ ธัญญาเรศ เขียวทอง   ชื่อผลงาน: แอพพลิเคชันตรวจจับก๊าซไวไฟด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.35 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย อีก 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และมหาวิทยาลัย หาดใหญ่ จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2561 (USCEN International Coop – Camp 2018) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม MBI Hotel อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 วัน...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.34 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบนานาชาติ

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบนานาชาติ เมื่อวันที่ 18–20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จำนวน 39 คน ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหาร วิชาการ งานวิจัย และการจัดการองค์กรแบบนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์แบบนานาชาติ โดยเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ทราบถึงประสบการณ์การบริหารการจัดการ และกระบวนการต่างๆ เพื่อรองรับหลักสูตรนานาชาติ และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 1) การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และการสอนในศตวรรษที่ 21 และ 2) การทำ SWOT และ Gap Analysis ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง Page Views: 839

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.33 วิทยาลัยการคอมพิวเตอ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ASEAN-AI 2018)

  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Symposium on Artificial Intelligence for ASEAN Development (ASEAN–AI 2018)   เมื่อวันที่ 26–27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT), IEEE Computational Intelligence Society Thailand Chapter, IEEE Indonesia Section, IEEE Computer Society Indonesia Chapter, และ International Institute of Applied Informatics (IIAI) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Symposium on Artificial Intelligence for...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.32 ขอแสดงความยินดี นักศึกษา CoC ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายปิยะบุตร เจริญพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงาน สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จากสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก Page Views: 274

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.31 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #1)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #1)   เมื่อวันที่ 11 และ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #1) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิศวกรรม-ซอฟต์แวร์ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางในอนาคตหลังจากเรียนจบไปแล้ว โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ – บัตรนักศึกษากับเวลาที่เหลืออยู่ โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา – เรียนจบแล้วทำอะไร? โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา –...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.30 CoC รับมอบฮารด์ดิสก์ จำนวน 720 TB จากบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต รับมอบฮารด์ดิสก์ จำนวน 720 TB จากบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ รศ.ทศพร กมลภิวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับมอบฮารด์ดิสก์จำนวน 720 TB จากบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ดร.เพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติงานโรงงานโคราชและผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนในการมอบครั้งนี้ (ดร.เพียงฤทัย เป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่น 17) เพื่อวัตถุประสงค์การสนับสนุนการศึกษาวิจัย การเรียนการสอนและการเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.029 นักศึกษา CoC คว้าเงินทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ 25,000 บาท จาก Startup Thailand League 2018

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้าเงินทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ 25,000 บาท จาก Startup Thailand League 2018 (รอบภาคใต้) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม REKCOL : ผลงาน “ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ” ผ่านการคัดเลือกในงาน Startup Thailand League 2018 ระดับภูมิภาค และได้รับเงินทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ จำนวน 25,000 บาท จากทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 62 ทีม ทีม REKCOL : ผลงาน “ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ” มีสมาชิกประกอบด้วย นายทศพล เหมนะ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นายอุดม แนะแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นายเอกวรรณ์ กลับสัน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นางสาวศศิธร ศุภรักษ์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นายคุณากร...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.028 CoC Art and Cultural Day 2018

งานวันศิลปวัฒนธรรม CoC Art and Cultural Day 2018 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม “งานวันศิลปวัฒนธรรม”  CoC Art and Cultural Day 2018 ขึ้น มีทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมทำของที่ระลึกด้วยผ้าบาติก โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กิจกรรมการประกวดอินโฟกราฟิกสาระด้านศิลปวัฒนธรรม (รอบชิงชนะเลิศ) โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการประกวดนุ่งผ้าพื้นเมือง หัวข้อ “ปาเต๊ะ เก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน” โดย อ.มณีเนตร พวงมณี นิทรรศการแสดงภาพถ่าย หัวข้อ ประเพณีวัฒนธรรมภูเก็ต โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมงานได้มีการแต่งชุดผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทยที่สามารถใส่แล้วดูสวยงามได้ทุกโอกาส รับชมบรรยากาศในรูปแบบ VDO...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.027 นักศึกษา CoC คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนบน งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนบน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 สำหรับการประกวดครั้งนี้ นักศึกษาได้คว้ารางวัลมาทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ 1.รองชนะเลิศอันดับ 1 : ประเภทโครงงานนวัตกรรม นางสาวมัชฌิมา หมีนหวัง : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นายเอกวรรณ์ กลับสัน : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 2.รองชนะเลิศอันดับ 1 : ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น นายปิยะบุตร เจริญพงษ์ : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 3.รองชนะเลิศอันดับ 2 : ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวหทัยกาญจน์ แสงทอง...

Continue reading