CoC NEWS ISSUE 046 นศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket เมื่อวันที่ 4-10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ Osaka Prefecture University จัดกิจกรรม 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 คน และนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวสิรินธร บุญวัชระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวศรัณยา...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 045 ขอแสดงความยินดี นักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

    ขอแสดงความยินดี นักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 1. รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ผลงาน โครงการพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเล่นตามบทบาทและระบบสำหรับจัดการข้อสอบปรนัย(A role-playing serious game development and multiple choice management system) หัวหน้าผู้สร้างผลงาน นายชนะชัย สิริสัมพันธ์วราภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ (อีเมล: nattapong.t@phuket.psu.ac.th) รายละเอียดผลงาน ระบบที่เปลี่ยนการวัดผลด้วยข้อสอบปรนัยให้อยู่ในรูปแบบเกมที่เล่นตามบทบาท (Role-Playing Game) ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้เล่น ตั้งใจทำข้อสอบปรนัยมากขึ้น ช่วยลดความเบื่อหน่ายของการทำข้อสอบในรูปแบบเดิม ๆ และกระตุ้นให้ผู้เล่นสามารถแสดงความรู้ความสามารถได้ชัดเจนขึ้น  ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 044 CoC จัดกิจกรรมโครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Kids Click Com#2) เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 33 คน จากโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Kids Click Com #2) โดยมี อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กิจกรรมครั้งนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การใช้อีเมล แชร์ไฟล์ผ่านคลาวด์สโตเรจ การใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล การเลือกใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ออกแบบ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 043 CoC จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดาน

   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดานวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดาน(Board Games for Youth) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนกลยุทธ์สำหรับเยาวชนด้วยการเรียนรู้เชิงรุกผ่านเกมกระดาน (Development of Strategic Planning Ability for Youth using Active Learning Strategies: Board Games)  โดยมี อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กิจกรรมครั้งนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การวางแผนแนวคิดเชิงกลยุทธ์...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 042 น.ศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Kanazawa University Summer Program 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น

     ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Kanazawa University Summer Program 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น      นายคงศักดิ์ คงด้วง นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ  Kaznazawa University Summer Program 2018 ระหว่าง วันที่ 5 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 70,000 เยน ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีไมโครโฟนและจำลองสัญญาเสียงผ่านโปรแกรม MATLAB นอกจากนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย Page...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 041 น.ศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ณ ประเทศมาเลเซีย      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ และ นางสาวนิภาวรรณ รอดทอง นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ระหว่าง 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย โครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่คัดเลือกนักศึกษาที่มีความเป็นผู้นำจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษา...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 040 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”

ลงนามความร่วมมือ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหาร  และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นำทีมโดย ผู้อำนวยการ ดร.โกศล ใสขาว พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”      การลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและค่ายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ในภายภาคหน้า Page Views: 743

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 039 อาจารย์และนักศึกษา CoC ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความวิจัย (ICIIL2018)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ 2018 4th International Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL2018)  ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์, นายวิศิษฎ์ ศรีมาลา, อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที และ นายธนากร  ก้าโหรด จาก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตอบรับให้ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Smart logistics framework: A case study of Phuket RO Water System ในงานประชุมวิชาการ  2018 4th International Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL2018) ในวันที่ 3-5...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 038 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร MIT App Inventor เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบน Smart Phone

ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การใช้งาน MIT App Inventor เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ในระบบปฎิบัติการ Android” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และคณะครู จำนวน 132 คน จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยมี วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต และ ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง ซึ่งคณะครูและนักเรียนได้รับ ความรู้ รวมทั้งเข้าใจกระบวนการในการพัฒนาแอพลิเคชัน และสามารถประยุกต์ MIT App Inventorไปพัฒนา แอพพลิเคชันอื่นๆได้ และในการอบรมครั้งนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์แจกมือถือ Samsung ให้นักเรียนทดสอบกับ Application จริงมากกว่า 20 เครื่อง Page...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 037 นศ. CoC เข้าร่วม โครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. ภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ (สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) 2. ฐิณการ จันทร์ทอง (สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์) 3. ปิยะบุตร เจริญพงษ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์) 4. กฤติมา ทองเลี่ยมนาค  (สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์) 5. พศิน วิจิตรวงศากร (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย Osaka Prefecture University จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม...

Continue reading