ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Development of Mobile Application

เรื่อง/Topics : Development of Mobile Application วิทยากร/Lecturer : ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ หน่วยงานภายนอก/External agency : มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา วันที่/Date : ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561    ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Development of Mobile Application ณ.มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561    Page Views: 271

Continue reading

การเขียนโปรแกรมและการสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น

เรื่อง/Topics : การเขียนโปรแกรมและการสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น วิทยากร/Lecturer : ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์, ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ และ ดร.กุลวรรธน์ เชาวนวาที  หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันที่/Date : จัด ณ วันที่ 28-29 กันยายน 2561  Page Views: 301

Continue reading

Young Makers Contest ปี 3

สิ้นสุดการรอคอย! การประกวด Young Makers Contest ปี 3 เริ่มแล้วนะครับ ? ? โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ร่วมส่งไอเดียประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “Green Innovation” นวัตกรรมโลกสีเขียว ชิงรางวัลใหญ่บินลัดฟ้าไปร่วมงาน Maker Faire Bay Area ที่สหรัฐอเมริกา ต้นตำรับของงานเมกเกอร์แฟร์ทั่วโลก และทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท ส่งใบสมัครพร้อมไอเดียได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561…ใครมีไอเดียเจ๋งๆ ส่งกันมาได้เลยนะครับ…ส่งใบสมัคร คลิ๊ก ?? http://www.bangkokmakerfaire.com/ymc3/ Page Views: 316

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 036 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีและโท CoC ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีและโท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2018   นักศึกษาปริญญาตรีและโท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 14th National Conference on Computing and Information Technolgoy (NCCIT) ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ 1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชื่อผลงาน: เครื่องมือค้นหาร่องรอยของโค้ดที่ไม่ดีบน GitHub ผู้วิจัย: อซีส นันทอมรพงศ์, ธนวัฒน์ แซ่อ๋าง, ปัญญาปราชญ์ ตุลารักษ์ และ ธัญญาเรศ เขียวทอง   ชื่อผลงาน: แอพพลิเคชันตรวจจับก๊าซไวไฟด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง...

Continue reading

บริษัทแลคตาซอย สนับสนุนสมุดใช้กิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท”

บริษัทแลคตาซอย สนับสนุนสมุดใช้กิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท” โดยแบ่งเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 นักศึกษาต้องการใช้สมุด 1,000 เล่ม สามารถออกแบบหน้าปกสมุดเอง จัดพิมพ์สมุดให้ฟรี 1,000 เล่ม กรณีที่ 2 นักศึกษาต้องการใช้สมุดไม่ถึง 1,000 เล่ม แจ้งความจำนงค์รับการสนับสนุนปกแลคตาซอย จดหมายขอรับการสนับสนุน ตามกรณีที่ 1 ต้องดำเนินการจัดส่งล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม อย่างน้อย 30 วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ Page Views: 2,548

Continue reading

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ————————–————————–— สำหรับนักศึกษา 4 สาขา – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ – สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/phuket.psu.ac.th/coc-camp-1 ————————–————————–— ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ รหัส 61 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZvX7Wue_1YfWdl_TTq658GpALv4GCqL0XbHNudLoM70/edit?usp=sharing ————————–————————–— #เด็กคอม #CoC #psu #phuket #cocpsu#TCAS5 Page Views: 468

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.35 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย อีก 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และมหาวิทยาลัย หาดใหญ่ จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2561 (USCEN International Coop – Camp 2018) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม MBI Hotel อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 วัน...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.34 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบนานาชาติ

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบนานาชาติ เมื่อวันที่ 18–20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จำนวน 39 คน ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหาร วิชาการ งานวิจัย และการจัดการองค์กรแบบนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์แบบนานาชาติ โดยเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ทราบถึงประสบการณ์การบริหารการจัดการ และกระบวนการต่างๆ เพื่อรองรับหลักสูตรนานาชาติ และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 1) การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และการสอนในศตวรรษที่ 21 และ 2) การทำ SWOT และ Gap Analysis ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง Page Views: 764

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.33 วิทยาลัยการคอมพิวเตอ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ASEAN-AI 2018)

  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Symposium on Artificial Intelligence for ASEAN Development (ASEAN–AI 2018)   เมื่อวันที่ 26–27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT), IEEE Computational Intelligence Society Thailand Chapter, IEEE Indonesia Section, IEEE Computer Society Indonesia Chapter, และ International Institute of Applied Informatics (IIAI) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Symposium on Artificial Intelligence for...

Continue reading

ขอเชิญ เข้าร่วมแข่งขันกับกิจกรรม Data Visualization Hackathon

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมแข่งขันกับกิจกรรม Data Visualization Hackathon ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000. บาท. ในงาน#phuketDIS2018 วันที่ 29-30 มิ.ย.นี้ ณ ห้างสรรพสินค้าโฮมเวิร์คภูเก็ต ชั้น 1. ภายในออฟฟิต#PKCD. สมัครได้ที่ QR-code. ด้านล่าง. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phuketdis.com. หรือ cda.dis2018@gmail.com. Page Views: 298

Continue reading