CoC NEWS ISSUE 106 ทีมนักวิจัย ม.อ.ภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 สู่รอบ Incubation โครงการ U.REKA รุ่นที่ 2

ทีมวิจัยบล็อกเชน  โดย ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์, ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์, ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ และ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Technology and Environment) และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ได้นำเสนอแผนการวิจัย DeSDev กับโครงการ U.REKA รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการคัดเลือกทีมนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep Tech) ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ DeSDev ได้นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้พัฒนาตลาดเครดิตพลังงานไฟฟ้าที่มีการซื้อขายระหว่างบุคคลได้อย่างเสรีและกระจายตัว ช่วยให้ผู้ใช้พลังงานทุกระดับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อีกทั้งยังโปร่งใสและช่วยลดปัญหาการเก็งกำไรเกินควรนำเสนอแผนการวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้จะได้รับเงินทุนให้เปล่าสนับสนุนการวิจัยจำนวน 200,000 บาท และได้เข้าร่วมหลักสูตร Incubation เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อบ่มเพาะไอเดียจากบุคลากรมืออาชีพทางด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดแนวคิดโครงการวิจัยที่นำเสนอให้พัฒนาต่อเนื่องเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง Page Views: 123

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 105 CoC ร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยในงาน NCCIT2019 ครั้งที่ 15

นักศึกษาระดับปริญาโท อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (NCCIT2019)  ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ 1.ชื่องานวิจัย  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบเกมเลเวลซึ่งส่งผลต่อความสนุกของผู้เล่น กรณีศึกษาเกมที่เล่นไม่มีวันจบ นักวิจัย นายภูมิวิทย์ สุดาจันทร์, ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร 2.ชื่องานวิจัย เปรียบเทียบความพึงพอใจการเลือกซื้อสินค้าผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเจนเนอเรชัน X และ เจนเนอเรชัน Y ระหว่างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ นักวิจิย อ.เลอลักษณ์ บุญล้ำ, นางสาวอาภากร...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 104 CoC จัดอบรมความรู้ด้าน IoT ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายนนี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อบรมความรู้ด้าน IoT ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนกะทู้วิทยา  โดย การอบรมครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้พร้อมทั้งการลงมือปฎิบัติจากโปรแกรม ArViZ ที่ทางทีมวิจัยของ วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาขึ้น โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนชุมชนเข้มแข็ง ที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อก่อให้เกิดทักษะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน Page Views: 132

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 103 CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการ“Workshop IoT โดยใช้บอร์ดสมองกล KidBright”

ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ IoT (Internet of Things) โดยใช้บอร์ดสมองกล KidBright” ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีวิทยากรคือ ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ และ อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยี IoT โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเซนเซอร์ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้บอร์ดสมองกล KidBright ที่สามารถทำงานตามบล็อกชุดคำสั่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยตนเองในอนาคต Page Views: 142

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 102 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปี 2562 “CoC Workshop: Strategy & Tactics Revision and Academic/Support Professionals”  ณ  โรงแรมพราวด์ภูเก็ตโดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ อีกทั้งการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ทางวิชาการและงานสนับสนุน เพื่อแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารและการจัดการศึกษานานาชาติในอนาคต นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการแบบ Lean ( Lean Service Management) โดย วิทยากร คุณสิริพงศ์ จึงถาวรรณ LEAN Master จากบริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด และการอบรม Active Learning สำหรับอาจารย์ โดย วิทยากร ดร.สุพจน์...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 101 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหาร โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาจาร์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยฯ เดินทางมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี และมีความตั้งใจเข้าศึกษาต่อกับทางวิทยาลัยฯ โดยในปีการศึกษา 2562  มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาดังต่อไปนี้ ทุนประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม นางสาววรนันท์ ชอบงาม สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล นักเรียนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ นางสาวอาทิตยา แซ่หลอ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล นักเรียนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ นายรณกร สันหยี สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 100 CoC ร่วมกับ depa และ Cisco System จัดโครงการอบรม CCNA Training

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และบริษัท Cisco System จัดโครงการอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Training พร้อมมีการสอบ certificate CCNA ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 2562 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิสูตร ผิวขำ Cisco Certified Instructor เป็นวิทยากร โครงการครั้งนี้ได้รับเกียติจาก ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ ในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และ คุณประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขตพื้นที่ภาคใต้ กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดโครงการครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ทั้ง Network Fundamental, Connecting Network, Scaling...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 099 CoC ร่วมพบปะพูดคุย และแนะนำหลักสูตรวิทยาลัยฯ แก่เครือข่ายผู้ปกครอง ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญจากคณะผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในการร่วมพบปะพูดคุย และแนะนำหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ แก่เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 นำทีมโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการการร่วมพบปะพูดคุยครั้งนี้ ทางทีมผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้มีการแนะนำหลักสูตรต่างๆของ CoC โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2 ทุนการศึกษา โครงการบริการวิชาการและค่ายต่างๆที่จะจัดร่วมกัน ทุกโครงการที่ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีความร่วมมือกับทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ Page Views: 177

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 098 AMTEC จัดอบรมการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเที่ยวและการเดินทาง

วันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62 ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเที่ยวและการเดินทาง ภายใต้โครงการ Together for the protection of children in tourism โดยมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก โดยน้อง ๆ แกนนำจากมูลนิธิฯ ได้ฝึกทักษะการเขียนเนื้อหาสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การเลือกรูปภาพประกอบการทำสื่อ เทคนิคการออกแบบสื่อ และการใช้โปรแกรมเพื่อจัดทำสื่อเบื้องต้น นอกจากนี้ น้อง ๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยการออกแบบโปสเตอร์ เพื่อรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเที่ยวและการเดินทาง และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปได้อีกด้วย Page Views: 306

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 097 CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม “Workshop on Spreadsheet skills”

เมื่อวันที่ 27 – 29 พฤษาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดยคุณพิชญะ บุญญานุวัตร (วิทยากร) และ คุณศศิธร หนูทอง (ผู้ช่วยวิทยากร) ให้การอบรม “Workshop on Spreadsheet skills” ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตัวอย่างเช่น การใช้ฟังก์ชั่นและสูตรสำเร็จ, สรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable, การสร้างกราฟในรูปแบบต่างๆ, การค้นหาข้อมูลด้วย LOOKUP เป็นต้น Page Views: 222

Continue reading