CoC NEWS ISSUE 113 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รับการประเมิน EdPEx

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.กาญจนา เหล่าเส็น ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx) ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กรัญฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นายแพทย์บุญประสิทธ์ กฤตย์ประชา...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 112 CoC จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 “CoC Sport Day 2019” เพื่อบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการทำงาน เสริมสร้างความสุขและความสามัคคี ให้กับทีมบุคลากร ได้แบ่งทีมออกเป็น 4 สีด้วยกันโดยการจับฉลาก และนำทีมแต่ละสีโดยผู้บริหาร ได้แก่ ประธานสีเขียว โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประธานสีชมพู โดย ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานสีเหลืองโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยบัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ และ ประธานสีแดง โดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันปิงปอง การแข่งขันแบดมินตัน และการแข่งขันแชร์บอล Page...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 111 CoC ร่วมกับ KMUTT Mikrotik Academy จัดโครงการ MCTNA Training

ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. 2562 – 4 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา KMUTT Mikrotik Academy มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรม MCTNA Training โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิชญ์ ตันติชูเกียรติกุล, Mikrotik Certified Trainer จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากร พร้อมมีการจัดสอบ MCTNA Certification หลังจบโครงการอีกด้วย Page Views: 205

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 110 นศ. CoC จัดกิจกรรม “พี่ CoC คืนถิ่นสอนน้อง” ณ บ้านย่านยาว จ.พังงา

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่ CoC คืนถิ่นสองน้อง” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา โดยมีน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ภายในกิจกรรม น้อง ๆ นักเรียน จะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนทักษะการคิด กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ กิจกรรมฐานต่าง ๆ เช่น ฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์เชิงทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รวมถึงการแนะแนวเส้นทางการประกอบอาชีพ ซึ่งช่วยให้น้อง ๆ นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สนใจอีกด้วย Page Views: 471

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 109 CoC และ AMTEC ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จำนวน 43 คน โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะดูงานอย่างอบอุ่น โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ๆ น้อง ๆ ได้เรียนรู้การทำสื่อกราฟฟิคโดยใช้เครืองมืออย่างง่าย สอนโดยคุณณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย โดยให้น้อง ๆ ฝึกทำหน้าปก Portfolio คนละ 1 ผลงาน อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ อาทิ ห้อง Virtual Studio , Multimedia Lab Hardware Lab นอกจากนี้ ยังได้ชมการแสดงและให้ความรู้ด้านหุ่นยนต์เดินตามเส้น...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 108 CoC คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ STSP Health and Wellness Pitching

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน Pitching STSP Health and Wellness Pitching ภายในงาน SPARK STSP Innovation Fair 2019 “นวัตกรรมนำสุข” (Health and Wellness) ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 CentralFestival Hatyai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีม 1.ทีม Smart Point สมาชิกในทีม นางสาวสิริลักษณ์ รักสวัสดิ์ นายสรวิชญ์ ทองปรุง นายกันติทัต หวานชื่น นางสาวเบญจมาศ แก้วศิริ นางสาวจันทภา บิลหีม อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จิรวัฒน์...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 107 CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Introduction to Blockchain and Smart Contract”

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ จากทีมวิจัยบล็อก (Block Research Team) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็น วิทยากรการบรรยาย ในเรื่อง Introduction to Blockchain and Smart Contract ในงานของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) คลัสเตอร์ดิจิทัล กำหนดจัดการประชุมนักวิจัย ครั้งที่ 2/2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากหลายแห่ง ทั้งอาจารย์ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่าย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ Page Views: 144

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 106 ทีมนักวิจัย ม.อ.ภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 สู่รอบ Incubation โครงการ U.REKA รุ่นที่ 2

ทีมวิจัยบล็อกเชน  โดย ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์, ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์, ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ และ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Technology and Environment) และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ได้นำเสนอแผนการวิจัย DeSDev กับโครงการ U.REKA รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการคัดเลือกทีมนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep Tech) ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ DeSDev ได้นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้พัฒนาตลาดเครดิตพลังงานไฟฟ้าที่มีการซื้อขายระหว่างบุคคลได้อย่างเสรีและกระจายตัว ช่วยให้ผู้ใช้พลังงานทุกระดับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อีกทั้งยังโปร่งใสและช่วยลดปัญหาการเก็งกำไรเกินควรนำเสนอแผนการวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้จะได้รับเงินทุนให้เปล่าสนับสนุนการวิจัยจำนวน 200,000 บาท และได้เข้าร่วมหลักสูตร Incubation เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อบ่มเพาะไอเดียจากบุคลากรมืออาชีพทางด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดแนวคิดโครงการวิจัยที่นำเสนอให้พัฒนาต่อเนื่องเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง Page Views: 120

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 105 CoC ร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยในงาน NCCIT2019 ครั้งที่ 15

นักศึกษาระดับปริญาโท อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (NCCIT2019)  ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ 1.ชื่องานวิจัย  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบเกมเลเวลซึ่งส่งผลต่อความสนุกของผู้เล่น กรณีศึกษาเกมที่เล่นไม่มีวันจบ นักวิจัย นายภูมิวิทย์ สุดาจันทร์, ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร 2.ชื่องานวิจัย เปรียบเทียบความพึงพอใจการเลือกซื้อสินค้าผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเจนเนอเรชัน X และ เจนเนอเรชัน Y ระหว่างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ นักวิจิย อ.เลอลักษณ์ บุญล้ำ, นางสาวอาภากร...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 104 CoC จัดอบรมความรู้ด้าน IoT ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายนนี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อบรมความรู้ด้าน IoT ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนกะทู้วิทยา  โดย การอบรมครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้พร้อมทั้งการลงมือปฎิบัติจากโปรแกรม ArViZ ที่ทางทีมวิจัยของ วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาขึ้น โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนชุมชนเข้มแข็ง ที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อก่อให้เกิดทักษะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน Page Views: 126

Continue reading