CoC NEWS ISSUE 087 CoC จัดอบรมหัวข้อเรื่อง “Introduction to Cryptocurrency Investment and How to Avoid Scams”

ในวันที่ 20 เมษายน 2562 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจาก ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์ และ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล ในการเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อเรื่อง “Introduction to Cryptocurrency Investment and How to Avoid Scams” ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 1202 A โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชน รวมทั้งพื้นฐานความรู้ก่อนการเทรดและการวิเคราะห์เทคนิค เบื้องต้น Page Views: 284

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 086 นักศึกษา CoC คว้ารางวัลในการแข่งขัน ยิงปืนชนะเลิศระดับนานาชาติ “Chiangmai IPSC Handgun Championship Level3”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มอบทุนรางวัลสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่ นายพิชย บำเพ็ญอยู่ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  ที่คว้ารางวัลในการแข่งขัน ยิงปืนระดับนานาชาติ  “Chiangmai IPSC Handgun International Championship (Level III) 2019”  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย  กมลภิงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มอบทุนและให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งรายการที่นายพิชย บำเพ็ญอยู่ สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันมาได้ 2 รายการดังนี้ รางวัลที่ได้รับ: ชนะเลิศอันดับ1 Shoot-off Production ระดับนานาชาติ ชื่อกิจกรรม: Chiangmai IPSC Handgun International Championship (Level III) 2019 สถานที่: เชียงใหม่ หน่วยงานที่ดำเนินงาน: สมาคมยิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย รางวัลที่ได้รับ: รองชนะเลิศอันดับ1 Production Class Master (M) ระดับนานาชาติ ชื่อกิจกรรม:...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 085 CoC จัด โครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต

15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการโครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ขึ้น นำโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา และรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเอง ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จะได้นำความรู้และความสามารถที่มีอยู่ไปพัฒนาสังคม Page Views: 346

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 084 CoC จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Next Gen Computing Camp #3”

วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมค่าย Next Gen Computing Camp#3 โดยการจัดค่ายในครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้น้อง ๆ ได้ค้นพบทักษะความสามารถของตนเอง ทั้งการเรียนรู้ 3D Sketch up , การคิดวิเคราะห์ วางแผน ทำงานร่วมกันเป็นทีมจากเกมส์จำลองธุรกิจ Monsoon และการทดลองจริงในห้องปฎิบัติการสำหรับ Basic Electronics รวมทั้งมีการเรียนรู้การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นโดยใช้ Abode After Effects เพื่อสร้าง portfolio อีกด้วย Page Views: 289

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 083 นักศึกษา CoCเป็นตัวแทนวิทยาเขต ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ ในระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นตัวแทนของวิทยาเขตภูเก็ต ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยเข้าร่วมแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ – ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  Mr.Borey Sok นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หัวข้อโครงงาน SVG Drop Shadow (Vecta.io) ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบริษัท Radica Software Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มณีเนตร พวงมณี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ – ประเภทนวัตกรรม นางสาวมนสิชา วงศ์วิวัฒน์ และนายวทัญญู เพ็ชรพญา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หัวข้อโครงงานหัวข้อ Management System with Information Technology for Tourism Business ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบริษัท สดชื่น...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 082 นักศึกษา CoC ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขัน NSC2019

โครงการของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) โดยมีการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวนข้อเสนอโครงการทั้งสิ้น 1,760 โครงการ จากทั่วประเทศ (ทั้งระดับนักเรียน และ นิสิต นักศึกษา) โดยในระดับนิสิตนักศึกษา มีผลงานจากทั่วประเทศจำนวน 95 ผลงาน ที่ได้รับเลือกให้ไปประกวดต่อในระดับประเทศ และเป็นโครงการของนักศึกษาวิทยาลัยฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยผลการแข่งขันครั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 1 โครงการ ดังนี้ 1. เกมวิ่งไปคิดไป (ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ: โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้) นักศึกษา : นายซัรวรรค์ ปูเตะ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วศิมน...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 081 CoC และ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ ได้ลงนามร่วมกันใน MOU

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทีมผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ นำทีมโดย ผู้อำนวยการมนตรี พรผล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ และเดินเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่าง ๆ เพื่อจัดทำการเรียนการสอนร่วมกัน การลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและค่ายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ในภายภาคหน้า Page Views: 335

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 080 นักศึกษา CoC คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย นายณัฐกร ตั้นเส้ง นายพงศกร ทวีสมาน นายฟัทฮาน อาลี นายบูรฮาน โต๊ะโยะ และ นางสาวพิชญนันท์ พร้อมมูล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ประเภทประชาชน ชื่อผลงาน “Love at first bike” โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก จากท่านสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต Page Views: 299

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 079 CoC มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2/2561 จำนวน 15 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 5 ทุน และทุนการศึกษาละ 1,000 บาท จำนวน 3 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเหมือนนักศึกษารายอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งนักศึกษาทั้ง 8 คน ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 078 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กินขนม ชมปาเต๊ะ”

  วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กินขนม ชมปาเต๊ะ” ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาคม วังเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกการพิเศษ ร่วมกล่าวเปิดโครงการ ในการออกร้านขนมพื้นบ้าน อาหารภูเก็ตและอาหารใต้ การโหวตอาหารโดนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำ อาหารท้องถิ่น พร้อมกับกิจกรรมการเดินแบบแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะโดยแขกกิตติมศักดิ์ สาธิตการนุ่งผ้าประปาเต๊ะอย่างง่าย อีกทั้งมีการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะในหัวข้อ “ปาเต๊ะเก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน” เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะด้วยแบบทันสมัยปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการประกวด มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลอีกด้วยโดยการประกวดประเภทสร้างสรรค์ • รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท นายสถบดี แก้วหนู (ผู้ออกแบบ) และนางสาวเบ็ญจวรรณ เทพบุตร (นางแบบ) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม...

Continue reading