CoC NEWS ISSUE 149 อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ บรรยาย “ระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน” ณ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.วโรดม  วีระพันธ์ (หัวหน้าทีมวิจัย Block ฝ่ายเทคนิค)  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมมนา “เรื่องระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน” ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยในการบรรยายเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์  ได้บรรยายในส่วนของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ที่ทีมวิจัยได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการให้นักศึกษาทดลองฝึกเขียน สัญญาอัจริยะและการนำไปใช้งานเบื้องต้นได้ Page Views: 2

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 148 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดแถลงข่าว เรื่อง การเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีของกลุ่มจังหวัดอันดามัน

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดแถลงข่าวเรื่อง การเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีของกลุ่มจังหวัดอันดามัน Digital Transformation For Andaman Provinces เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ ผู้จัดทำโครงการ Smart Education ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ และ หัวหน้าโครงการศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน และ ดร.กาญจนา เหล่าเส็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร จัดแถลงข่าว ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดแถลงข่าวเรื่อง...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 147 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.กุลจรีย์ ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ กับคุณสันต์สินี ปดิฐพร และคุณอกนิษฐ์ ตั้งโอภาสวิไลสกุล ตัวแทนจากบริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูล บริการคลาวด์ ให้บริการศูนย์บริการและวิเคราะห์ข้อมูล Bangkok 1 และ Bangkok 2 บริการด้านบิสิเนส อินเทลลิเจนซ์ หรือ บีไอ โซลูชั่น และบริการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 146 ดร. จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา ร่วมจัดแสดงผลงานและได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ICID

เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร. จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา  เข้าร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมและจัดแสดงในงานประชุมวิชาการ ICID (International Conference on Innovative Digital) 2019 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  (BACC) โดยผลงานมีชื่อว่า Incantation Media เป็นการนำ Microcontroller มาประมวลผลเมื่อผู้ชมทำการเคาะบักฮื้อ (木魚) หรืออุปกรณ์ที่ใช้เคาะจังหวะระหว่างพิธีสวดมนต์ โปรแกรมจะประมวลผลและนำชื่อเทพเจ้าในภาษาจีนมาประกอบเป็นรูปร่าง เพื่อแสดงแทนสภาวะจิตของผู้มีศรัทธาในองค์เทพเจ้าในขณะสวดมนต์ และนำองค์เทพมาสู่ความเป็นจริงในชั่วขณะนั้น ซึ่งผลงานที่จัดแสดงได้รับรางวัล Best Interactive Media มอบรางวัลโดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ อีกด้วย Page Views: 236

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 145 ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ คว้ารางวัลในการแข่งขันเขียนโปรแกรม “Agoda Programming Competition 2019”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์  ได้เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ผ่านระบบออนไลน์ “Agoda Programming Competition 2019”  ซึ่งจัดการแข่งขันโดย Agoda  ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจำนวน 317 คน ผลคะแนนในการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขัน  3 ลำดับแรกได้คะแนนเต็ม คณะกรรมการจึงตัดสินด้วยลำดับเวลาที่ใช้ โดย ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ ได้รับรางวัลลำดับที่ 2 และ ได้เดินทางไปรับรางวัล ณ สำนักงาน Agoda กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา Page Views: 239

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 144 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับก้าวหน้า” แก่ นร.SMP ภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับก้าวหน้า” แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 61 คน โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรคือ ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ และ อ.มณีเนตร พวงมณี ตามลำดับ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาซี โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ทั้งระดับพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาโจทย์ต่าง ๆ ในระดับที่ยากมากขึ้น การเขียนโปรแกรมภาษาซีครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการการคิดอย่างเป็นระบบและนักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ในการต่อยอดในการเขียนโปรแกรมแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ต่อไป Page Views: 218

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 143 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆทางด้านการเรียนการสอน การจัดค่าย การจัดแข่งขันต่างๆ กับคุณนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม SMT(Science Math and Technology) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยดี ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้มีการแนะนำหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ทาง 2 หน่วยงานเห็นพ้องที่จะมีการลงนามความร่วมมือกันต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ Page Views: 48

Continue reading