การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ตามประกาศ : นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น(ปริญญาตรี โท เอก) ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ูใหม่ 2019 (COVID-19)
ข้อ1.4 เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น
วิทยาเขตภูเก็ต จึงเปิดให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตามกำหนดได้ ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 งวด
ในอัตรา30% 30% 40% ดังนี้

▶️สำหรับนักศึกษา TE, CoC, CoE, FHT, IBC รหัสปี63, THS/IS รหัสปี 60
งวดที่ 1 30% :ชำระก่อนลงทะเบียนเรียน
ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
งวดที่ 2 30% : ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563
งวดที่ 3 40% : ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
(สำหรับนักศึกษากลุ่มนี้จะเปิดให้ยื่นขอผ่อนผันวันที่ 1 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ)

————————–————————–———

▶️สำหรับนักศึกษา FIS สาขาวิชา IBC/CNS รหัสปี 60-62, IS/THS รหัสปี 61-62, ES:EF รหัสปี60-61
งวดที่ 1 30% :ชำระก่อนลงทะเบียนเรียน
ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
งวดที่ 2 30% : ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
งวดที่ 3 40% : ภายในวันที่ 11 กันยายน 2563
(สำหรับนักศึกษาFIS กลุ่มนี้ ที่ยื่นคำร้องขอผ่อนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 แล้ว จะใช้แนวปฏิบัติการชำระ 3 งวดตามประกาศนี้ โดยนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ค่ะ)
link ขอผ่อนผัน
https://forms.gle/uS3G6okJiaDqkE9m6