CoC NEWS ISSUE 161 CoC มอบถุงยังชีพสู้ Covid-19 ให้แก่ชุมชนกะทู้

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพสู้ Covid-19 ให้แก่ชุมชนกะทู้ จำนวน 100 ชุด ณ อาคารศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ ประตู 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในวันเสาร์ ที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา