ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดการภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 

 

รวมปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่2/2562 3/2562 และ1/2563
Academic calendars of the second semester and summer semester, academic year 2019 and 2020

▶️ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดการภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
▶️Change of academic calendars of the second semester and summer semester, academic year 2019 due to the spread of COVID-19
http://web52.phuket.psu.ac.th/regist…/File_sub_news/1020.pdf
--------------------------------------------------------
▶️ปฏิทิน1/2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชา IBC/CNS รหัสปี 60-62, IS/THS รหัสปี 61-62, ES:EF รหัสปี60-61 : for undergraduate students,Faculty of International Studies for 2-4 year(IBC/CNS), 2-3 year(IS/THS), 3-4 year(ES-EF)
http://web52.phuket.psu.ac.th/regist…/File_sub_news/1012.pdf

*หมายเหตุ เทอม3/2562 ของนักศึกษาFIS กลุ่มนี้ย้ายไปเรียนเดือนตุลาคม 2563 นะคะ สลับมาเรียนเทอม 1/2563 ก่อน
---------------------------------------------------------
▶️ปฏิทิน1/2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี TE, CoC, CoE, FHT, IBC รหัสปี63, THS/IS รหัสปี 60 : for undergraduate students TE, CoC, CoE, FHT, IBC ID63, THS ID60
http://web52.phuket.psu.ac.th/regist…/File_sub_news/1011.pdf
--------------------------------------------------------
▶️ปฏิทิน1/2563 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : for post-graduate student
http://web52.phuket.psu.ac.th/regist…/File_sub_news/1013.pdf
--------------------------------------------------------
▶️คำร้องขอผ่อนผัน
http://web52.phuket.psu.ac.th/registra/File_Form/52.pdf

▶️link สำหรับยื่นคำร้องขอผ่อนผัน
https://forms.gle/64CXjtKeugpf9n7f9