CoC NEWS ISSUE 135 CoC ร่วมพิิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.อ.ภูเก็ต และ บริษัทไอโคเน็กซ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี  รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์   ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมผู้บริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัทไอโคเน็กซ์ จำกัด

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยและบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในสายวิชาชีพที่ศึกษา โดยมีขอบข่ายการดำเนินงานตามความร่วมมืออยู่บนพื้นฐานของการยอมรับของทั้งสองฝ่าย ที่เห็นพ้องร่วมกัน โดยถือเอาประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ