CoC NEWS ISSUE 133 CoC ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดประเมิน Digital Literacy ให้กับ นักศึกษา ม.อ.ภูเก็ต

เมื่อวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทดสอบสมรรถนะความสามารถการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือสากล (ICDL – International Computer Driving License) ระดับ 2 ให้กับนักศึกษา จำนวน 120 คน ซึ่งหัวข้อที่ใช้ในการทดสอบ ประกอบด้วย

 

1.Computer Basics เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้าน Hardware และ Software และความรู้พื้นฐานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

2.Online Basics เป็นการทดสอบความรู้ด้านการใช้อีเมล และอินเทอร์เน็ต ได้แก่ E-mail, Web Browser, Upload-Download ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน

3.Word Processing Basics ​เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป เป็นพื้นฐานสำหรับการใช้ผลิตผลงานด้านเอกสาร เช่น การทำรายงาน การทำจดหมาย การจัดรูปแบบของเอกสาร เป็นต้น

4.Spreadsheet Basics เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป เป็นพื้นฐานสำหรับการใช้ผลิตผลงานด้านการคำนวณ เช่น ทำตารางคำนวณ ทำกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล และ การเขียนสูตรคำนวณ

5. Presentation Basics ​เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป เป็นพื้นฐานสำหรับการใช้ผลิตผลงานด้านการนำเสนอด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว

การประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และประชาชน สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล และรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)