CoC NEWS ISSUE 132 CoC จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “Smart Communication การสื่อสารอย่างชาญฉลาด”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ Smart Communication การสื่อสารอย่างชาญฉลาด ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธนรัตน์ กิตยาการ (ดีเจแมน) วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร กิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 คุณคือใคร : เราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนที่จะให้คนอื่นรู้จักเรา
กิจกรรมที่ 2 ถั่วหรรษา : อย่ามองคนจากภายในสถานการณ์สร้างผู้นำ การยอมรับฟังเห็นของผู้อื่นจะทำให้งานประสบความสำเร็จ หากเราเลือกงาน/เพื่อนร่วมงาน/ลูกค้า ไม่ได้ เราจะต้องเรียนรู้และหาวิธีรับมือหรือแก้ไขปัญหาได้
กิจกรรมที่ 3 ปากการวมพล : การทำงานแข่งกับเวลาถึงจะสู้คนอื่นได้ การรู้จักวางแผนและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น คือส่วนหนึ่งขอความสำเร็จ
กิจกรรมที่ 4 ไข่ในหิน : การวางแผนและร่วมมือกันในทีม ทำให้งานนั้น ๆ ประสบความสำเร็จ
กิจกรรมที่ 5 กระทงหลงทาง : สถานการณ์ภาวะผู้นำ บริหารทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพได้แค่เราเปลี่ยนวิธีคิด