CoC NEWS ISSUE 130 นักศึกษาและบุคลากร CoC เข้ารับรางวัลในโครงการ “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เนื่องในวันมหิดล

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญทักษิณานุ  คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562ทั้งนี้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 7 ประเภท จำนวน 12 รางวัล ได้แก่

โครงการ/กิจกรรมที่จัดทำโดยคณะ/หน่วยงาน/บุคคล ทั้งอาจารย์และบุคลากร

1.รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล    (Kids Click Com: KCC) ที่ปรึกษาโครงการ : ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ อาจารย์มนชนก ทองเทพ นางสาวอาภากร บุนนาค

โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาภายใต้รายวิชาระดับปริญญาตรี  (ยกเว้นกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรและรายวิชาก ม.อ.อาสา)

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โครงการการพัฒนาระบบแนะนำข้อความสุภาพในภาษาไทยอัตโนมัติ ที่ปรึกษาโครงการ : ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาภายใต้รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรและรายวิชา ม.อ.อาสา โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาภายใต้รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรและรายวิชา ม.อ.อาสา

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โครงการคนสร้าง สฯ (สุขภาพ สันทนาการ สิ่งแวดล้อม) ที่ปรึกษาโครงการ : ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

2. รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โครงการ Helmet Head ที่ปรึกษาโครงการ : ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

โครงการ/กิจกรรมที่จัดทำโดยคณะ/หน่วยงาน/บุคคล ทั้งอาจารย์และบุคลากร

1. โครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล (Kids Click Com: KCC) ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ อาจารย์มนชนก ทองเทพ นางสาวอาภากร บุนนาค สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

โครงการ/กิจกรรมที่จัดทำโดยนักศึกษา ทั้งในนามบุคคล/ชมรม/สโมสร/องค์การ 

1. โครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

2. โครงการพี่อาสาช่วยผู้ป่วยยากไร้ ณ โรงพยาบาลวชิระ จ.ภูเก็ต ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

3. โครงการ พี่ CoC คืนถิ่นสอนน้อง ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

4. โครงการตู้ยาอัจฉริยะ (Smart Medicine Cabinet) ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาภายใต้รายวิชาระดับปริญญาตรี  (ยกเว้นกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรและรายวิชาก ม.อ.อาสา)

1. โครงการการพัฒนาระบบแนะนำข้อความสุภาพในภาษาไทยอัตโนมัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ นายนที บูรณะพล และนางสาวรัฐศิริ ชนะวรรณ์ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาภายใต้รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรและรายวิชา ม.อ.อาสา

1. โครงการคนสร้าง สฯ (สุขภาพ สันทนาการ สิ่งแวดล้อม) ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

2. โครงการ Helmet Head ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์