CoC NEWS ISSUE 127 อาจารย์และนักวิชาการจาก CoC ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “ทำ Portfolio พร้อมลุย TCAS 63”

เมื่อวันที่ 10-11 และ 16-17 กันยายน 2562 ที่ผ่าน ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา และคุณณัฐวัฒน์      นิธิคุณานนต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จากศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทำ Portfolio  พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 ห้อง นักเรียนจำนวนกว่า 80 คน  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อใช้ยื่นสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2563 (TCAS63)