CoC NEWS ISSUE 126 นักวิชาการ CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ท่องเที่ยวสากล

เมื่อวันที่ 9 และ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่าน นักวิชาการจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา คุณภควัต ทองบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณศศิธร หนูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน” ในโครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนสู่สากล โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ณ โรงแรมเอราวัณ โคกกลอย จังหวัดพังงา โดยมีนักเรียนนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว พาณิชยกรรมและการบริการฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 คน และกลุ่มตัวแทนชุมชนสถานประกอบการในจังหวัดพังงาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
การอบรม “การใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน” ในครั้งนี้ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการใช้ Social Media อย่างง่าย เพื่อให้แต่ละชุมชนหรือสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ ในการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์สื่อ และการจัดทำวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการฝึกปฏิบัติจริงและร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนอีกด้วย