CoC NEWS ISSUE 123 CoC เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2561 แบบ Site Visit หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก  ดร. สุธิรา พลันสังเกตุ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานการประเมินฯ และ  ผศ.ดร. สิรยา  สิทธิสาร อาจารย์ จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นกรรมการในการประเมินฯ ในครั้งนี้