CoC NEWS ISSUE 114 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ Smart Camp 2019

ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในโครงการ Smart Camp 2019 นำทีมโดย ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา, นักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (AMTEC) และนักศึกษาช่วยสอน จำนวน 10 คน ณ โรงแรมบริษา เขาหลัก จังหวัดพังงา

โครงการ Smart Camp 2019 ครั้งนี้ เป็นโครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในการสร้าง Stop Motion บนสมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง International Program จำนวน 89 คน ซึ่งเป็นการอบรมภาคภาษาอังกฤษ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานด้านสื่อสร้างสรรค์ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และขั้นตอนการผลิตสื่อ โดยการจัดโครงการครั้งนี้นักเรียนได้มีการฝึกปฎิบัติจริงและร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน Stop Motion เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน