CoC NEWS ISSUE 054 นักศึกษา ป.โท CoC ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย ในงาน The 6th Prince of Songkla University – Kanazawa University Joint Workshop

นักศึกษา ป.โท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย ในงาน The 6th  Prince of Songkla University – Kanazawa University Joint Workshop

นักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ได้ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย ในงาน The 6th  Prince of Songkla University – Kanazawa University Joint Workshop (6th PSU-KZU JWS) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561   ณ บริเวณชั้น 5 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยในการประชุมดังกล่าวได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ abstract และโปสเตอร์งานวิจัย สำหรับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ส่งโปสเตอร์งานวิจัยเข้าร่วมทั้งหมด 6 เรื่อง  ซึ่งมีผลงานวิจัย 1 เรื่อง ได้รับรางวัล Top 3 Poster ดีเด่น ได้แก่ ผลงานวิจัย “A Classification of Visual Style for 3D Games” โดย นายเมธัส เทพไพฑูรย์ รหัสนักศึกษา 6030223003 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักคือ ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร