CoC NEWS ISSUE 051 ลงนาม “บันทึกความเข้าใจร่วมกัน” ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ลงนาม “บันทึกความเข้าใจร่วมกัน” ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย กับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นตัวแทนจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ณ ห้องประชุม จัดทำขึ้นกลาง ฮอลล์ 8 อิมแพคเมืองทองธานี  ซึ่งพิธีลงนามครั้งนี้ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตกลงร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิชาการ สร้างความรู้และสร้างเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่ การสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านนี้ ให้กับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป และก่อให้เกิดแนวทางในการร่วมกัน ในการทำกิจกรรม โครงงาน งานวิจัยและพัฒนา ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกัน พร้อมกันนี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งสาขาของสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ประจำภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย