CoC NEWS ISSUE 049 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”

ลงนามความร่วมมือ“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหาร และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งนำทีมโดย ผู้อำนวยการวินัย สุริยปราการ พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ลงนามร่วมกันใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา เข้าร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งการลงนาม มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และ เพื่อสร้างเครือข่ายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียน และครูอาจารย์ ซึ่งจะได้ก่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการทำกิจกรรมและโครงการทางด้านคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ