CoC NEWS ISSUE 044 CoC จัดกิจกรรมโครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2
(Kids Click Com#2)

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 33 คน จากโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Kids Click Com #2) โดยมี อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กิจกรรมครั้งนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การใช้อีเมล แชร์ไฟล์ผ่านคลาวด์สโตเรจ การใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล การเลือกใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ รวมถึงการสร้างแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์

โครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติเชิงที่ดี ของเยาวชน ที่มีต่อนวัตกรรมการศึกษา คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบสาระบันเทิง (Edutainment) ซึ่งช่วยให้เยาวชนรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทั้งนี้ หากครู อาจารย์ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือ ผู้ให้การสนับสนุน สนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเยาวชนที่พร้อมสู่สังคมดิจิทัล

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/phuket.psu.ac.th/kcc-project