CoC NEWS ISSUE 043 CoC จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดาน

   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดานวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดาน(Board Games for Youth)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนกลยุทธ์สำหรับเยาวชนด้วยการเรียนรู้เชิงรุกผ่านเกมกระดาน (Development of Strategic Planning Ability for Youth using Active Learning Strategies: Board Games)  โดยมี อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กิจกรรมครั้งนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การวางแผนแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ผ่านเกมกระดาน ได้แก่ เกมค้าเพชร (Splendor) เกมผู้ตรวจการ (Sherriff of Nothingham) และเกมโรงไฟฟ้า (Powergrid) โดยเกมค้าเพชร จะช่วยพัฒนากระบวนการวางแผนและประเมินสถานการณ์  ในขณะที่ เกมผู้ตรวจการจะช่วยพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองและการคาดเดาพฤติกรรมของคู่แข่ง ในส่วนของเกมโรงไฟฟ้า จะช่วยพัฒนาทักษะการจัดการและการบริหารทรัพยากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนกลยุทธ์สำหรับเยาวชนด้วยการเรียนรู้เชิงรุกผ่านเกมกระดาน (Development of Strategic Planning Ability for Youth using Active Learning Strategies: Board Games) เป็นโครงการย่อยภายในโครงการการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติเชิงที่ดี ของเยาวชน ที่มีต่อนวัตกรรมการศึกษา คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบสาระบันเทิง (Edutainment) ซึ่งช่วยให้เยาวชนรู้เท่าทันเทคโนโลยี  ทั้งนี้ หากครู อาจารย์ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือ ผู้ให้การสนับสนุน สนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเยาวชนที่พร้อมสู่สังคมดิจิทัล

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://sites.google.com/phuket.psu.ac.th/kcc-project