CoC NEWS ISSUE 042 น.ศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Kanazawa University Summer Program 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น

     ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Kanazawa University Summer Program 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น
     นายคงศักดิ์ คงด้วง นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ  Kaznazawa University Summer Program 2018 ระหว่าง วันที่ 5 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 70,000 เยน ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีไมโครโฟนและจำลองสัญญาเสียงผ่านโปรแกรม MATLAB นอกจากนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย