CoC NEWS ISSUE 039 อาจารย์และนักศึกษา CoC ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความวิจัย (ICIIL2018)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ 2018 4th International Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL2018)
 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์, นายวิศิษฎ์ ศรีมาลา, อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที และ นายธนากร  ก้าโหรด จาก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตอบรับให้ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Smart logistics framework: A case study of Phuket RO Water System ในงานประชุมวิชาการ  2018 4th International Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL2018) ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ที่ กรุงเทพมหานคร