โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การซ่อมแซม การบำรุงรักษาการใช้งานระบบเครือข่าย (Network)

เรื่อง/Topics : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การซ่อมแซม การบำรุงรักษาการใช้งานระบบเครือข่าย (Network) 
วิทยากร/Lecturer : ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง 
หน่วยงานภายนอก/External agency : ท่าอากาศยานภูเก็ต
วันที่/Date : 2-4 กรกฎาคม 2561 

 

ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การซ่อมแซม การบำรุงรักษาการใช้งานระบบเครือข่าย โดยมีเนื้อหาต่างๆเช่น introduction to Network, TCP/IP, Subnet Calculator เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ณ.ท่าอากาศยานภูเก็ต