CoC-NEWSLETTER VOL.35 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย อีก 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2561 (USCEN International Coop – Camp 2018) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม MBI Hotel อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 วัน ในวันแรกเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 3 กิจกรรม ได้แก่ นาฎศิลป์ไทย มัคคุเทศก์ และ อาหารไทย วันที่สองเป็นกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เมืองปีนัง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง การพูดและการอ่านภาษาอังกฤษจากสถานที่จริง มีการสอบถามเส้นทาง อ่านเมนูนานาชาติ ขั้นตอนการเข้าเมือง ฟังประชาสัมพันธ์และประกาศของสนามบิน และในวันสุดท้ายของค่ายฯ เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม