CoC-NEWSLETTER VOL.34 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบนานาชาติ

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบนานาชาติ

เมื่อวันที่ 1820 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จำนวน 39 คน ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหาร วิชาการ งานวิจัย และการจัดการองค์กรแบบนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์แบบนานาชาติ โดยเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ทราบถึงประสบการณ์การบริหารการจัดการ และกระบวนการต่างๆ เพื่อรองรับหลักสูตรนานาชาติ และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 1การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และการสอนในศตวรรษที่ 21 และ 2การทำ SWOT และ Gap Analysis ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง