CoC-NEWSLETTER VOL.32 ขอแสดงความยินดี นักศึกษา CoC ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายปิยะบุตร เจริญพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงาน
สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก