CoC-NEWSLETTER VOL.31 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #1)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #1)

 

เมื่อวันที่ 11 และ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #1) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิศวกรรม-ซอฟต์แวร์ ที่สำเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางในอนาคตหลังจากเรียนจบไปแล้ว โดยได้รับเกียรติ
จาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา
ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ
– บัตรนักศึกษากับเวลาที่เหลืออยู่ โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
– เรียนจบแล้วทำอะไร? โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
– เรียนต่อที่ไหน สาขาอะไรดี โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ทำงานอะไรดี โดย คุณฐิรดล ดอกยี่สุ่น ผู้จัดการบริษัท เอท จี เอท จำกัด
– ทักษะการเข้าสังคม โดย ผศ.ชัยนันต์ ไชยเสน สาขาวิชาการจัดการการบริการ และคุณฉัตรพัฒน์ แสงเงิน งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะการบริการและการ
ท่องเที่ยว
– วางแผนรายได้และเงินออมเพื่ออนาคต โดย ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร และ อ.วีราภรณ์ ซิดดู
– เพื่อนฝูงเครือข่าย โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ตัวแทนศิษย์เก่า

ก่อนจบกิจกรรมมีการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการชั้นปีรุ่นแรกของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ก่อนจะกล่าวอวยพรแก่นักศึกษาโดยอาจารย์ พัชรี เทพนิมิต ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง และอาจารย์มณีเนตร พวงมณี ภายใน
งานยังมีสถานประกอบการเข้ามาแนะนำตำแหน่งงานพร้อมรับสมัครและสัมภาษณ์เข้าทำงานอีกด้วย