CoC NEWS ISSUE 175 CoC ร่วมกับ สมาคม ECTI จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุดประกายสู่ความสำเร็จ: เพิ่มศักยภาพอาจารย์ CoC เพื่อการสร้างผลงานทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สมาคม ECTI (สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุดประกายสู่ความสำเร็จ: เพิ่มศักยภาพอาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างผลงานทางวิชาการ” ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ณ ห้อง 6602 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายภาพรวมในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จง สถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้คำปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการ ในการนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจุดประกายให้คณาจารย์คิดสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและผลิตผลงานหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ในการขอตำแหน่งวิชาการ