CoC NEWS ISSUE 174 CoC จัดโครงการ ”ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการโรงเรียนในเครือ MOU ครั้งที่ 2”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยฯ จัดโครงการ”ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และโรงเรียนในเครือ MOU ครั้งที่ 2” โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 6 โรงเรียนเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และโรงเรียนกะทู้วิทยา โดยมีท่านคณบดี รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย
โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมร่วมทั้งหมด รวมทั้งการสานต่อโครงการมากมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางโรงเรียนและวิทยาลัยฯ การจัดโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทางผู้บริหารแต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการเสนอแนะต่างๆซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชนเป็นสำคัญ